Arsacal
button
button
button
button


Je moet nog verder zien: ten diepste ben je geborgen

Allerheiligen - Allerzielen

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 31 oktober 2016 - 300 woorden

Aller­hei­ligen en Aller­zie­len verbin­den ons met het hemels vaderland: alle heiligen en alle dier­ba­re over­le­de­nen die ons daarheen zijn voor­ge­gaan, staan deze dagen centraal. Een overle­den dier­ba­re is een nieuwe band met God.

Een nieuwe band

Het leven wordt heel anders
wanneer er een dier­baar iemand sterft.
Je kunt dan nooit meer
op dezelfde manier over het leven denken,
het leven niet meer op dezelfde manier beleven
als voor­heen.
Ik kan dat nega­tief zeggen:
er is dan een stuk van ons­zelf gestorven.
Ik kan dat ook posi­tief zeggen:
door het heen­gaan van een dier­baar iemand,
krijgen we een band met het hiernamaals,
een nieuwe band met God
in wie wij met onze over­le­de­nen verbon­den blijven.

De glans lijkt weg

Wie dit heeft mee­ge­maakt
kan niet meer over het leven hier op aarde denken
zon­der de dood en de eeuwig­heid
er op een of andere manier bij te betrekken.
Een tijd, soms lange tijd
na het heen­gaan van een dier­baar iemand,
hebben de dingen van deze wereld
al hun glans verloren,
het lijkt dan leeg en nut­teloos.

Waarom?

Het is ook een beetje te ver­ge­lij­ken
met wanneer we ons een­zaam voelen en alleen,
dan overvalt ons de diepste vraag van ons bestaan:
waarom is dit allemaal?
Waarom is mij dit over­ko­men?
Waarom leef ik?
Wat is het doel, de zin van alles?

Eenzaam maar niet alleen

De bete­ke­nis van de Aller­zie­len­vie­ring
ligt ook in de ver­bon­den­heid met de eeuwig­heid,
met hen die ons zijn voor­ge­gaan
en in een besef van geborgen­heid
van ons men­se­lijk leven
in de liefde en de zorg van God.

De men­se­lijke erva­ring zegt ons soms:
ten diepste ben ik een­zaam en alleen;
maar de bood­schap van het evan­ge­lie is dan:
nee, je moet nog ver­der zien,
dóór en achter dat gevoel moeten we kijken:
ten diepste ben je geborgen
in de eeuwig­du­rende, blijvende zorg van God.

Terug