Arsacal
button
button
button
button


Denk aan de Jongerencollecte!

Weekend van 19 en 20 november

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 2 november 2016 - 136 woorden

Op 19 en 20 no­vem­ber wordt de jon­ge­ren­collecte gehou­den voor het katho­lie­ke jon­ge­ren­werk. De eve­ne­menten die door dit jon­ge­ren­werk wor­den geor­ga­ni­seerd zijn heel be­lang­rijk: daar vin­den jon­ge­ren elkaar en kunnen hun geloof delen en ver­die­pen. Het jon­ge­ren­platform van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam maakte een filmpje om die collecte onder de aan­dacht te brengen.

Op 2 no­vem­ber was het jon­ge­ren­plat­form bijeen om ver­schil­lende eve­ne­menten voor te berei­den: een pelgrimage door de heilige deur, nog net voor het einde van het jaar van barm­har­tig­heid en het jon­ge­ren-kerst­di­ner, om maar enkele van de ac­ti­vi­teiten te noemen.

Bij gelegen­heid van die ver­ga­de­ring in het Haar­lemse Josephhuis werd onder lei­ding van jon­ge­ren­wer­ker Matthijs Jansen een filmpje opgeno­men met het platform om de nationale jon­ge­ren­col­lec­te onder de aan­dacht ge brengen.En nu maar hopen dat veel pa­ro­chies mee gaan doen....!

Terug