Arsacal
button
button
button
button


Burgemeester Jos Wienen op bezoek bij bisdom en kathedraal

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 4 november 2016 - 150 woorden

Vrij­dag­mid­dag 4 no­vem­ber bracht de nieuwe burge­mees­ter van Haar­lem, Jos Wienen, een kennis­ma­kings­be­zoek aan het bis­schops­huis en de ka­the­drale basiliek van Sint Bavo.

De ont­vangst vond plaats in het nieuwe bis­schops­huis naast de ka­the­draal aan de Leidse­vaart. Naast de bis­schop, mgr. Jozef Punt waren de alge­meen econoom, Thom van der Steen MBA, se­cre­ta­ris generaal drs. Eric Fennis, vice-kanselier jhr. mr. Steven van Weede en ikzelf aanwe­zig om met de burge­mees­ter in gesprek te gaan. Daarbij kwamen onder meer de bete­ke­nis van de ka­the­drale basiliek, de parochiële situatie in Haar­lem, het vluch­te­lingen­vraag­stuk, de rol van ker­ke­lijke caritas/diaconie en ker­ke­lijke monu­menten aan de orde.

Koster Stefan van Rijt ver­zorgde aan­slui­tend een korte rond­lei­ding door de gerestaureerde ka­the­draal. Aan het einde van de ont­moe­ting kreeg de burge­mees­ter het nieuwe boek van Ber­na­dette Hellen­berg Hubar over de 'Nieuwe Bavo in Haar­lem' overhan­digd.

De ont­moe­ting verliep in een bij­zon­der pret­tige en open sfeer.

Terug