Arsacal
button
button
button
button


Vrijwilligers diocesaan heiligdom Heiloo bijeen

Nieuw bestuur en pastoraal team presenteren zich

Overweging Preek - gepubliceerd: vrijdag, 4 november 2016 - 1179 woorden
De kapel stroomt vol voor de Mis waarmee de avond opent
De kapel stroomt vol voor de Mis waarmee de avond opent

Vrij­dag­avond 4 no­vem­ber kwamen de vrij­wil­li­gers van ’t Putje (O.L. Vrouw ter Nood) bij elkaar in het Juliana­kloos­ter (Dio­ce­saan centrum). De kapel en de zaal waren helemaal vol met en­thou­siaste mensen die zich inzetten op het hei­lig­dom en de bede­vaart­gan­gers ont­van­gen. Ook wer­den het nieuwe bestuur en het nieuwe pas­to­raal team voor­ge­steld.

Bestuur en pas­to­raal team

Onlangs is afscheid geno­men van de meeste oude be­stuurs­le­den die om ver­schil­lende redenen afscheid hebben geno­men. Eerder is daarover op deze web­si­te bericht. Een nieuw bestuur is aangetre­den, waarin ook enkele mensen van de Raad voor Eco­no­mische Aangelegen­he­den (REA) van het semi­na­rie zijn benoemd om een goede afstem­ming moge­lijk te maken (het semi­na­rie is nu gehuisvest in het Dio­ce­saan centrum). De se­cre­ta­ris van het bestuur, de heer Bert Löwenthal, is aan­ge­ble­ven, de heer Rob Masten­broek (gebouwen) en de heer Jos Dijkman (pen­ning­mees­ter) zijn nieuw, evenals - vanuit de REA van het semi­na­rie - pastoor Cees Hulse­bosch en RA Cees Backer. De nieuwe rector van het hei­lig­dom, drs. Jeroen de Wit, hoort na­tuur­lijk ook tot het bestuur. Hij is tevens rector van het semi­na­rie, maar wordt pas­to­raal bijgestaan door pastoor Antoon Overmars, die tevens werk­zaam is in de pa­ro­chies van Bergen en Schoorl, en door kape­laan Johannes van Voorst tot Voorst, die in de Zaanstreek Zuid is aan­ge­steld. Samen met zr. Iuxta, moe­der overste van de zusters, en de mede­wer­kers van het jon­ge­ren­pas­to­raat werken zij het pro­gram­ma van de bede­vaart­plaats uit. Ook pater Gerard Weijers sss assis­teert er onder meer door het geven van retraites en in de gezinspas­to­raal.

De avond

De avond werd be­gon­nen met de heilige Mis, waarna tij­dens een gezellig samen­zijn van een heer­lijk warm en koud buffet werd genoten. Tijdens de Mis heb ik de on­der­staan­de homilie gehou­den bij het evan­ge­lie van de dag (Lc. 16, 1-8).

Homilie 

Een mooie plek

Aller­eerst wil ik bij deze gelegen­heid mijn dank uit­spre­ken aan alle vrij­wil­li­gers die er mede voor zorgen dat dit dio­ce­saan hei­lig­dom een aan­trek­ke­lijk, goed onder­hou­den plaats is, waar je harte­lijk welkom wordt geheten met koffie, thee, een hapje en een drankje en je een winkel vindt waar je je ver­der kunt ver­die­pen en iets mee naar huis kunt nemen, met een mooi park en een dio­ce­saan centrum is waar het semi­na­rie is onder­ge­bracht en gasten kunnen ver­blij­ven en een goed ver­zorgde li­tur­gie met koor en organist. Samen maken we Onze Lieve Vrouw ter Nood tot zo’n mooie en aan­trek­ke­lijke plaats en we hopen dat steeds meer mensen “‘t Putje” weten te vin­den.

Finan­ciële toe­komst

We hebben vandaag wel een apart evan­ge­lie gehoord! Jezus die een oplichter prijst!
Mensen zijn vaak bezig om hun toe­komst finan­cieel voor te berei­den: een goede pensioen­voor­zie­ning en spaar­geld horen daarbij. Mensen maken zich zorgen als die pensioen­voor­zie­ning niet op orde is of toch niet zo zeker en vast is als ie­der­een eerst dacht. We willen graag onze finan­ciële toe­komst veilig stellen. Dat is het precies wat ook in de parabel van vandaag gebeurt, maar dan op een niet erg eer­lijke wijze.

Hoge bedragen

Het gaat daarbij om zeer hoge bedragen in deze gelijkenis: 100 Maten tarwe bij­voor­beeld is de opbrengst van 42 ha land en 100 vaten olie is de opbrengst gemiddeld van 146 olijf­bo­men! Het gaat dus om flink hoge schul­den. Beide schul­den had­den een waarde van ongeveer 2500 denariën en een denarie was het loon van dagloners. Voor één dag werken kreeg je normaal ge­spro­ken één denarie uitbe­taald. Om het bedrag van één van beide schul­den bij elkaar te sprokkelen, moet je dus wel zo’n acht jaar werken!

Malver­sa­ties

U kunt zich voor­stel­len dat de toehoor­ders de adem inhiel­den toen Jezus deze gelijkenis ver­telde. Dit was ongehoord! De rent­mees­ter van een groot landeige­naar verkwist het bezit van zijn heer. Het was een kwestie van inschat­ting of merken dat hij iets vreemds deed - echt goed ge­con­tro­leerd wor­den kon dat in die tijd niet, omdat men niet gewend was om een echte boek­hou­ding te voeren - en als hij daarop aan­ge­spro­ken wordt, zorgt hij ervoor dat door malver­sa­ties, bedrog en oplich­ting, grote delen van de schul­den die mensen aan zijn heer hebben wor­den weg poetst, om zo zich­zelf en zijn eigen toe­komst in finan­cieel opzicht veilig te stellen.

Hij prijst hem!

Het is een grof staaltje van bedrog en de toehoor­ders zullen dus hebben verwacht dat Jezus dit gedrag flink aan de kaak zal stellen. De on­ver­wachte wen­ding van het verhaal is dat hij zijn toehoor­ders voorhoudt dat ze hier­van moeten leren. In plaats van stevig uit te halen over het slechte gedrag van die man, prijst hij hem omdat hij met overleg te werk ging.

Is dit OK?

Wat wil Jezus hier nu mee zeggen? Vindt Hij het wel OK wat die man doet? Nee dat hoeven we niet te denken. Jezus zegt ook - en dat wordt morgen in het evan­ge­lie voor­ge­le­zen - dat niemand twee heren kan dienen en dat wie betrouw­baar is in het kleine dat ook in het grote is (Lc. 16,9-15).

Een grote rijkdom...

Het is dus niet dat Jezus het wel prach­tig vindt als je de boel finan­cieel bedon­dert, maar Hij merkt wel dat mensen vaak veel meer inzet en overleg ten toon sprei­den als het over geld en bezit gaat, dan wanneer het over gees­te­lij­ke zaken gaat. Want ook bij gees­te­lij­ke zaken gaat het om een grote rijkdom, van een onschat­ba­re waarde meer in ieder geval dan je door acht jaar werken kunt vergaren. Het gaat om de grote rijkdom van Gods genade die je ten deel valt als je die in geloof en ver­trouwen wilt ont­van­gen en als je dienst­baar bent, niet voor jezelf leeft, voor het geld en je eigen hachje, maar als je een mooie bijdrage geeft aan de ge­meen­schap, aan Jezus, aan Maria.

Handelen met overleg

We staan allemaal voldoende in het leven om te weten met hoeveel overleg je transacties moet vol­bren­gen, hoe goed je na moet denken en alles moet over­we­gen en ver­ge­lij­ken voordat je bij­voor­beeld een huis koopt of een andere be­lang­rijke finan­ciële beslis­sing neemt. Als we zake­lijk bezig zijn proberen we allemaal goed na te denken, alles goed af te wegen, omdat we ervan overtuigd zijn dat er niets mis mag gaan. Laten we dan met minstens zoveel overleg han­de­len, is de bood­schap van Jezus, in de gees­te­lij­ke zaken, dus hoe we schatten in de hemel kunnen verwerven.

Een parel voor God

De Heer prees het in de onrecht­vaar­dige rent­mees­ter dat hij met overleg had gehandeld. En als in de dingen van deze wereld al met zoveel overleg gehandeld wordt, laten we dat dan ook doen om van ons leven iets moois te maken, een parel voor God, een sieraad voor Maria. Kies bewust en met overleg voor wat ons leven tot zo’n parel maakt voor God!

Veel dank!

U doet dat heel bij­zon­der door Uw inzet voor dit hei­lig­dom, waar U samen met andere vrij­wil­li­gers, rector en mede­wer­kers probeert hier iets moois van te maken. En daar wil ik U vandaag bij­zon­der harte­lijk voor danken!

Terug