Arsacal
button
button
button
button


350 jaar eerste gedrukte Armeense bijbel gevierd aan de UvA

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 13 november 2016 - 469 woorden
De Armeense bijbel
De Armeense bijbel
Het afstempelen van de eerste postzegels
Het afstempelen van de eerste postzegels
Met de kerkelijke vertegenwoordigers
Met de kerkelijke vertegenwoordigers

De Armeense chris­te­nen vormen een oude presentie in ons land; vorig jaar mochten we in Am­ster­dam al de 300e ver­jaar­dag van het Armeense kerk­ge­bouw vieren. Zondag 13 no­vem­ber werd gevierd dat 350 jaar gele­den de eerste gedrukte Armeense bijbel verscheen... in Am­ster­dam.

Het pro­gram­ma

In het gebouw van de Bij­zon­dere col­lec­ties van de Uni­ver­si­teit van Am­ster­dam (UvA) aan de Oude Turf­markt in het centrum van de Hoofd­stad vond op die zon­dag­mid­dag een bij­zon­dere bij­een­komst plaats om dit heuge­lijke feit te gedenken. Aan het begin van de feestzit­ting wer­den de digitale bestan­den van zeldzame Armeense boeken die door mede­wer­kers van de afdeling Bij­zon­dere Col­lec­ties zijn gemaakt, overhan­digd aan de directeur van de nationale biblio­theek van Armenië. Er was een felici­ta­tie­brief van de Katholikos, het hoofd van de Apos­to­lisch-Armeense Kerk, die staande werd aanhoord, en van de presi­dent van Armenië.

Kamerlid Joël Voordewind van de ChristenUnie sprak vanuit zijn be­trok­ken­heid bij Armenië en de her­den­king van de genocide en de Neder­landse mevrouw Anna Mattaar, die ook vloeiend Armeens spreekt, hield (gelukkig in het Neder­lands) een toe­spraak over de ge­schie­de­nis van deze bij­zon­dere bijbel. Tevens werd een postzegel ge­pre­sen­teerd en afgestem­peld (zie foto) door de alge­meen directeur van de Armeense post waar­mee deze 350e ver­jaar­dag werd gevierd.

Er was een kleine ten­toon­stel­ling te bezich­tigen gewijd aan deze bijbel, waarop de boeken wer­den ge­pre­sen­teerd die in de twee Armeense drukkerijen die Am­ster­dam rijk is geweest, zijn vervaar­digd en tenslotte waren er na­tuur­lijk Armeense hapjes en Armeense muziek!

Verontschul­digingen

De Armeens Apos­to­lische Kerk is welis­waar niet volle­dig verenigd met de paus en de Rooms Katho­lie­ke Kerk maar de ban­den zijn zeer hecht en de laatste pausen hebben zeer meegeleefd met het Armeense volk, zijn ge­schie­de­nis en de slach­ting die aan het begin van de twin­tigste eeuw tegen de Armeniërs heeft plaats­ge­von­den en met de Katholikos van alle Armeniërs.

In mijn felici­ta­tie­woordje heb ik de Armeneens Apos­to­lische Kerk van harte proficiat gewenst met deze dag waarop de twee pilaren van de Armeense iden­ti­teit: de Armeense Kerk en de Armeense taal samen komen. De bijbel was bijna in Rome gedrukt geweest, maar de Rooms Katho­lie­ke Kerk wilde daar toen niet aan mee­werken, waardoor voor het drukken werd uitgeweken naar het voor Armeniërs tolerantere Am­ster­dam. Daar heb ik mijn verontschul­diging nog voor aan­ge­bo­den, want de ban­den zijn - zoals vermeld - heel hecht tussen de Armeens Apos­to­lische en de Rooms Katho­lie­ke Kerk.

Postzegels van paus Fran­cis­cus

Het was mij dan ook een bij­zon­dere eer en vreugde om bij deze gelegen­heid aanwe­zig te zijn. Aan het einde kreeg ik een bij­zon­dere uitgave van een setje postzegels overhan­digd die het bezoek van paus Fran­cis­cus aan Armenië gedenken.

Video

Een video met samen­ge­vatte beel­den van deze memorabele gebeur­te­nis staan op YouTube. Onderti­teling kan wor­den aan­ge­zet middels een speciale knop rechtson­derin.

Terug