Arsacal
button
button
button
button


Katholiek onderwijs in gesprek in Rome

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 14 november 2016 - 196 woorden

Op maan­dag 14 no­vem­ber was er in het Vati­caan een inte­res­sante ont­moe­ting rond katho­liek onder­wijs.

kort voor negen uur ston­den we al klaar voor de ingang van de Con­gre­ga­tie voor de katho­lie­ke opvoe­ding. ‘We’ dat zijn de voor­zit­ter van de Neder­landse Katho­lie­ke School­raad, diaken Titus Frankemölle, de vicevoor­zit­ter, Jean Wiertz, prof. Chris Hermans en een aantal school­lei­ders van OMO-scholen die met een groep van 100 leer­lin­gen Rome bezoeken.

In de Con­gre­ga­tie wer­den we ont­van­gen door onder­secre­taris pater Friedrich Bechina en twee mede­wer­kers. Zo’n vijf kwar­tier hebben weggesprongen over allerlei thema’s die het katho­liek onder­wijs betreffen: over de vraag wat iden­ti­teit inhoud bij­voor­beeld en hoe je die realiseert als de school bevol­king groten­deels gese­cu­la­ri­seerd of Islami­tisch is. Respect voor ieder mens en voor diens ach­ter­grond moet centraal staan, waarbij na­tuur­lijk ook een ge­tui­ge­nis moet wor­den gegeven van de waar­den waarvoor wij vanuit een chris­te­lijke en katho­lie­ke in­spi­ra­tie staan. 

Ook de heer Wim Kuiper, be­stuur­der van Verus, had bij het gesprek willen zijn. Helaas miste hij, door problemen op een vlieg­veld, zijn verbin­ding naar Rome en kwam hij pas veel later aan.

Alle deel­ne­mers typeer­den het gesprek als waarde­vol en open.

Terug