Arsacal
button
button
button
button


Allerheiligenberaad VKMO in Friezenkerk

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 14 november 2016 - 204 woorden

Op maan­dag,iddag 14 no­vem­ber hield het VKMO haar jaar­lijks Aller­hei­ligenberaad in Rome, in de Friezen­kerk.

Directeur Pieter Kohnen van het Verband van Katho­lie­ke Maat­schap­pe­lijke Organi­sa­ties (“katho­liek net­werk”) pre­sen­teerde een aan­trek­ke­lijk pro­gram­ma dat werd geopend met gebed door de nieuwe rector, mgr. drs. Antoon Hurkmans. Prof. Paul van Geest hield een boeiende lezing over hoe chris­te­lijke barm­har­tig­heid haar intrede deed in het Antieke Rome en het bouwen van theaters en stadia ver­ving. Mgr. Gerard De Korte bracht de bijbelse wor­tels van de barm­har­tig­heid in ver­band met de heden­daag­se wer­ke­lijk­heid.

De gouverneur van Limburg, Theo Bovens, pre­sen­teerde onder meer de insteek van het Kans­fonds waar­van hij voor­zit­ter is, maar gaf tege­lijk een beeld van onze samen­le­ving waarin barm­har­tig­heid en de inzet van de Kerk hard nodig zijn. Voor de slottoe­spraak van am­bas­sa­deur bij de Heilige Stoel, prins Jaime de Bourbon de Parme, die ik helaas niet meer kon meemaken, wer­den de aanwe­zigen uit­ge­stuurd naar het plein voor de sint Pieter om daar te bedenken wat voor ideeën zij had­den om kwets­ba­re mensen nieuwe kansen te geven. 

Stu­den­ten van de hoge­school Utrecht waren te gast bij de bij­een­komst. Ook kar­di­naal Simonis was aanwe­zig, mgr. Van den Hende en mgr. De Jong. 

Terug