Arsacal
button
button
button
button


2000 Nederlanders begroeten paus Franciscus

Nederlandse dag in Rome

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 15 november 2016 - 313 woorden
2000 Nederlanders begroeten paus Franciscus
Op weg naar de Sint Pieter
Op weg naar de Sint Pieter (foto: Roland Enthoven)

Op dims­dag 15 no­vem­ber werd de Neder­landse dag gevierd in Rome met een Mis in de Sint Pieter. Aan het einde kwam paus Fran­cis­cus...

De dag begon op tijd met een pelgrimage vanaf de Engelenburcht naar de Sint Pieter. Onderweg werd op ver­schil­lende plaatsen gezongen en gebe­den. Op het Sint Pieters­plein moest ieder door de detectiepoortjes en werd bagage ge­con­tro­leerd. Vei­lig­heids­maat­re­ge­len tegen terrorisme zijn daar ook van kracht. Bij het altaar van de ca­the­dra, in de absis van de Sint Pieter, werd ver­vol­gens de heilige Mis gevierd met zo’n twee­dui­zend pelgrims.

Zo’n hon­derd pries­ters en diakens waren aanwe­zig en bijna alle bis­schop­pen (Mgr. Punt was niet naar Rome geko­men). Kar­di­naal Willem Eijk was hoofd­cele­brant en predi­kant en ver­telde waarom hij het eigen­lijk jammer vond dat het jaar van de barm­har­tig­heid dat voor Neder­land heel vrucht­baar is geweest, nu bijna is afgelopen. Onder meer het biecht­sa­cra­ment is in dit jaar weer volop in de belang­stel­ling geko­men, ver­telde de kar­di­naal. Dat kan ik inder­daad beamen. Alleen in Heiloo zijn in het heilig jaar ruim 3800 mensen wezen biechten, ver­telde me biecht­va­der Anton Overmars.

Het was een mooie vie­ring. De bijna hon­derd OMO- leer­lin­gen had­den een actieve rol in de Mis door voor­beden en offergang. E'en van hun directeuren, diaken Titus Frankemolle, assis­teerde in de vie­ring en las het evan­ge­lie. Miranda van Winden uit mijn oude pa­ro­chie van Haas­trecht deed de eerste lezing. 

Aan het einde van de Mis kwam paus Fran­cis­cus. Hij had bijna twin­tig minuten moeten wachten omdat de Mis was uitgelopen. De paus luisterde naar een toe­spraak van de kar­di­naal, hield zelf een toe­spraak wasrin hij ons opriep tot een hou­ding van barm­har­tig­heid en nam ruim de tijd om iedereeen te groeten, vooral de ge­han­di­capten dn de kin­de­ren.

Ook kar­di­naal Simonis en de am­bas­sa­deur bij de heilige Stoel, prins Jaime de Bourbon de Parme waren bij de fees­te­lij­ke Mis aanwe­zig.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug