Arsacal
button
button
button
button


Paus geeft biechtbevoegdheden aan priesters

Aan het einde van het jaar van barmhartigheid

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 21 november 2016 - 539 woorden
Paus Franciscus tijdens de Bisdombedevaart in 2015
Paus Franciscus tijdens de Bisdombedevaart in 2015

Paus Fran­cis­cus heeft aan het einde van het jaar van de barm­har­tig­heid alle pries­ters blijvend de bevoegd­heid verleend om degenen die abortus hebben gepleegd te absolveren en aan de gelo­vi­gen die bij een pries­ter van de Broe­der­schap van Pius X biechten om daar gel­dig en geoorloofd de absolutie te ont­van­gen van hun zon­den “tot er nieuwe bepa­lin­gen ter­zake” komen.

Aan het einde van het jaar van de barm­har­tig­heid heeft paus Fran­cis­cus de Apos­to­lische Brief Misericordia et Misera (20 no­vem­ber 2016) ge­pu­bli­ceerd. In nr. 12 van dit schrijven wor­den deze bevoegd­he­den aan de pries­ters verleend.

Abortus

Enkele woor­den nog ter verdui­de­lij­king: de paus schrijft niet dat hij deze bevoegd­he­den aan biecht­va­ders geeft. Dat is op zich enigszins opmer­ke­lijk: een pries­ter moet een speciale biechtfacul­teit krijgen van de Ordina­ris (bis­schop, vica­ris) van het bisdom waar hij is ‘geïncardi­neerd’ (d.w.z. als pries­ter toe behoort) of woont (cc. 966 en c. 967 par.2 van het ker­ke­lijk wet­boek, de Codex Iuris Canonici) waarna hij die bevoegd­heid in principe overal ter wereld mag uit­oefe­nen. Een pries­ter die geen biechtbevoegd­heid heeft, kan echter redenen hebben om toch in te gaan op een verzoek van iemand die wil biechten; dan is de absolutie gel­dig (vgl. c. 144). De paus heeft nu de bevoegd­heid om van abortus te ontslaan, gegeven aan alle pries­ters, ook dus aan pries­ters die geen biechtbevoegd­heid hebben maar om een goede reden toch ingaan op het verzoek van een gelo­vi­ge.

Excom­mu­ni­ca­tie?

Aan het plegen van abortus is een excom­mu­ni­ca­tie verbon­den (c. 1398). Dat wordt door de paus niet uit­druk­ke­lijk genoemd. De paus heeft het alleen over ‘absolveren’, bevrij­den van de zonde. Bevrijd wor­den van de excom­mu­ni­ca­tie is een voor­waarde om de absolutie te kunnen ont­van­gen en bevrijd te wor­den van de zonde. Daarom zit in de woor­den van de paus dus impliciet de bevoegd­heid voor alle pries­ters om van de excom­mu­ni­ca­tie te ontslaan.

Overal

Een pries­ter kan dus van abortus ontslaan en deze bevoegd­heid in principe overal ter wereld uit­oefe­nen (tenzij een plaat­se­lijke bis­schop of vica­ris hem dat in een bij­zon­der geval zou verbie­den (c. 967 par. 2), maar dat zal niet gauw gebeuren).

De paus be­klem­toont nog eens zowel de ernst van de zonde van abortus als de nood­zaak om degenen die abortus hebben gedaan met liefde tegemoet te tre­den: er is geen zonde die niet door de barm­har­tig­heid van God vernie­tigd kan wor­den!

Pius X

De Broe­der­schap van de H. Pius X, die door Aarts­bis­schop Marcel Lefèbvre is gesticht, maar later in een situatie van ver­wij­de­ring is geraakt door de wij­ding van bis­schop­pen buiten de paus om, is in gesprek met Rome om de een­heid te her­stel­len. De paus schrijft nu dat hij ver­trouwen heeft in de goede wil van de pries­ters van deze Broe­der­schap zodat men de volle­dige ‘communio’ in de Kerk kan her­stel­len en dat hij daarom verleent dat de gelo­vi­gen bij deze pries­ters gel­dig en geoorloofd de heilige absolutie kunnen ont­van­gen.

Niet kwetsen

De paus heeft zijn woor­den zeer zorg­vul­dig gekozen om niemand te kwetsen. Hij spreekt niet van ‘schisma en hij verleent ook niet direct biechtverlof aan deze pries­ters, maar in feite geeft hij iets aan de gelo­vi­gen: name­lijk de bevoegd­heid om gel­dig en geoorloofd van deze pries­ters de absolutie te ont­van­gen.

Terug