Arsacal
button
button
button
button


Ontmoeting met het moderamen van de Protestantse Kerk in Nederland

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 16 mei 2012 - 302 woorden
in afwachting van de sleutel....
in afwachting van de sleutel....

Na afloop van de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie was dit keer een ont­moe­ting gepland van de bis­schop­pen met het moderamen van de PKN in het diensten­cen­trum te Utrecht. De ont­moe­ting begon gelijk in medias res met een gebeds­dienst en preek in de kapel van het centrum. Daarna zochten we de ver­ga­der­zaal op voor een ont­moe­ting en gesprek en ontstond er een komisch momentje: de zaal bleek op slot te zitten en de sleu­tel was niet zo één twee drie te vin­den. Dat leverde bij­gaand plaatje op.

Uit­ein­de­lijk bleken we toch wel goed samen door die deur naar binnen te kunnen gaan en ontstond een goede uit­wis­se­ling: dr. Arjan Plaisier hield een inlei­ding over "De hart­slag van het leven", een visie op het leven en werken van de Pro­tes­tantse Kerk in Neder­land, die onlangs door de PKN is uit­ge­bracht. Mgr. dr. J. van den Hende, bis­schop-referent voor de oecumene, rea­geerde op deze inlei­ding. Mgr. mr. Th. Hoogen­boom vatte daarna namens kar­di­naal W. Eijk een lezing samen over het do­cu­ment Porta Fidei, dat de paus heeft ge­schre­ven met het oog op het ko­men­de jaar van het geloof, en over de richt­lij­nen die daarbij zijn ver­sche­nen.

Alle aanwe­zigen kon­den hierop rea­geren en met elkaar in gesprek gaan. Welis­waar zijn de ge­loofs­ver­schil­len zeker aanwe­zig - ook binnen de PKN zelf kunnen de verschillen in geloof groot zijn, viel me op -, maar er is ook iets als een oecumene van het hart of spi­ri­tu­ele oecumene waarbij je in de ander herkent hoe die verlangt zich te laten lei­den door de heilige Geest. Die "authentici­teit" is wezen­lijk om het geloof door te kunnen geven, waarbij tege­lijk dui­de­lijk was dat katho­liek en pro­tes­tant met dezelfde moei­lijk­he­den kampen op dit gebied. De ont­moe­ting werd af­ge­slo­ten met een heer­lijke maal­tijd waarvoor we intussen een beetje te laat in de eet­zaal waren...

Terug