Arsacal
button
button
button
button


Afsluiting Alphacursus in Heerhugowaard

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 24 november 2016 - 244 woorden

Op woens­dag 23 no­vem­ber was ik bij de laatste avond van de R.K. Alpha cursus die in de Dio­ny­sius­paro­chie in Heer­hu­go­waard was gehou­den. Tien avon­den waren mensen van allerlei leeftij­den bijeen om zich te ver­die­pen in het katho­lie­ke geloof. De laatste avond ging over de Kerk.

De Dio­ny­sius­paro­chie in Heer­hu­go­waard is actief op het gebied van kin­der-, jon­ge­ren- en tiener­werk en catechese. De web­si­te van de pa­ro­chie is mooi ver­zorgd en wordt goed bijge­hou­den en je kunt er veel pa­ro­chie-ac­ti­vi­teiten op vin­den. Ook in de vie­rin­gen is er veel variatie: vier koren zorgen daar onder meer voor, waarbij er regel­ma­tig familie­vie­ringen wor­den gehou­den. De li­tur­gie beant­woordt aan wat de katho­lie­ke kerk daar­van verwacht: li­tur­gisch correct en ook pas­to­raal verant­woord. Zo zijn er gelukkig meer pa­ro­chies en na­tuur­lijk heeft iedere pa­ro­chie weer andere moge­lijk­he­den.

De Alpha­cur­sus is een beproefd concept: het gaat niet alleen omm iets leren van het geloof, ook om ge­meen­schap en iedere Alpha-avond begint met een ge­za­men­lijke maal­tijd. Ook wordt er onderling veel uitgewisseld en ge­spro­ken en er is een lan­gere bij­een­komst, soms een heel weekend, waarbij de deel­ne­mers er samen op uit gaan. Deze cursussen wor­den ook in pro­tes­tantse ge­meen­schappen gehou­den, maar er is een spe­ci­fie­ke katho­lie­ke variant, die ont­wik­keld is door het R.K. Alpha­cen­trum, dat daar­mee al veel pa­ro­chies een grote dienst heeft gedaan. De laatste avond waar ik bij aanwe­zig was, ging over de kerk en daar mocht ik iets over ver­tellen en met de vijfen­twin­tig deel­ne­mers uitwisselen.

Terug