Arsacal
button
button
button
button


Haarlems kapittel bijeen

Gespreksnotitie over kerk in een verander(en)de samenleving

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 25 november 2016 - 223 woorden
na afloop van de vespers in de sacramentskapel
na afloop van de vespers in de sacramentskapel (foto: B. Putter)
kanunniken en ere-kanunniken in gebed
kanunniken en ere-kanunniken in gebed (foto: B. Putter)
voor de cathedra van de bisschop
voor de cathedra van de bisschop (foto: B. Putter)

Vrij­dag 25 no­vem­ber vond de ver­ga­de­ring plaats van het ka­the­draal kapit­tel van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Na de ver­ga­de­ring baden de leden van het kapit­tel, kanun­niken genaamd, samen met de aanwe­zige ere-kanun­niken, de vespers. Wat bespraken zij?

Het ka­the­draal kapit­tel vervult in Neder­land de taken van het consultoren­col­lege dat door het wet­boek van canoniek recht (Codex Iuris Canonici) is inge­steld en toestem­ming moet geven voor grotere uitgaven (c. 1292 par.1). Daar­naast heeft de bis­schop dan de toestem­ming van de Raad voor Eco­no­mische Aangelegen­he­den nodig. In een ver­ga­de­ring van het kapit­tel wor­den dus voor­ge­no­men grote uitgaven be­spro­ken die het bisdom, pa­ro­chies of andere rechts­personen die onder de bis­schop vallen, van plan zijn te doen.

In deze ver­ga­de­ring werd daar­naast onder meer ook ge­spro­ken over de gespreks­no­ti­tie “Kerk in een veran­der(en)de samen­le­ving” die dezer dagen aan de pries­ters, diakens, pas­to­raal werkers en cate­chisten is verzon­den en die on­der­werp zal zijn van bespre­king op de bij­een­komst voor allen die ind e pas­to­raal werk­zaam zijn op 7 de­cem­ber a.s. In een later stadium zal de nota ook wor­den be­spro­ken op een speciale dag voor de kerk­besturen (4 februari).

Ere-kanun­niken zijn pries­ters met een zekere seniori­teit en bij­zon­dere ver­diensten voor de bis­schop en het bisdom. De ere-kanun­niken wor­den jaar­lijks een keer uit­ge­no­digd om na de kapit­tel­ver­ga­de­ring samen de vespers te bid­den en daarna ge­za­men­lijk een kapit­tel­maal­tijd te gebruiken.

Terug