Arsacal
button
button
button
button


50 jaar Moeder van de Verlosserkerk in Schalkwijk

Hoe verder naar de toekomst?

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 28 november 2016 - 191 woorden
De Moeder van de Verlosserkerk in Schalkwijk bij het feest
De Moeder van de Verlosserkerk in Schalkwijk bij het feest

Zondag 27 no­vem­ber bezocht ik twee pa­ro­chie­ge­meen­schappen in ons bisdom: de Thomas van Aquino in Am­ster­dam en de Moeder van de Ver­los­ser­kerk in Haar­lem-Schalk­wijk. Die kerk vierde de vijf­tigste ver­jaar­dag van de consecratie (kerk­wij­ding), precies een halve eeuw eer­der.

 

De St. Thomas van Aquino­paro­chie in de Rijn­straat in Am­ster­dam komt bijeen in een winkelpand, waar in een winkelpand met een winkel in reli­gi­euze artikelen ook een kleine kerk­ruim­te is gemaakt, die tevens wordt gebruikt voor allerlei cursussen in het kader van het "Plein van Siëna". De Do­mi­ni­caan pater Niesen vierde er de Eucha­ris­tie en aan het eind daar­van heb ik de aanwe­zige kerk­gan­gers kunnen ont­moe­ten. Een kleine ge­meen­schap, maar in de huis­ka­merset­ting wel intiem en met krach­tige samenzang onder goede orgel­be­ge­lei­ding.

De pa­ro­chie van Schalk­wijk vierde het feest van de gou­den kerkconsecratie met een terug­blik-avond op zater­dag en een fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie­vie­ring. De meeste mensen waren al ver­trok­ken toen ik er pas kon zijn om tenminste de over­ge­ble­ven kern-vrij­wil­li­gers te kunnen fe­li­ci­te­ren. Ook daar wordt nage­dacht over de toe­komst en over de weg die de pa­ro­chie het beste kan gaan.

Beide ge­meen­schappen wensen we Gods zegen toe voor de toe­komst!

Terug