Arsacal
button
button
button
button


Een acoliet en twee baccalaureaten in de theologie

Willibrordavond seminarie in heiloo

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 5 december 2016 - 281 woorden
De nieuwe acoliet met familie en rectoren
De nieuwe acoliet met familie en rectoren
uitreiking van de baccalaureaten
uitreiking van de baccalaureaten
De goede Sint...
De goede Sint...

Al was het Sin­ter­klaas­avond, in het semi­na­rie in Heiloo ging de Wil­li­brord­dag - altijd op de eerste maan­dag van de maand - gewoon door. En terecht: want er waren surprises en mooie cadeau's en een aan­stel­ling tot acoliet...

Voor mij begon de Wil­li­brord­dag om 16.45 met een kring­ge­sprek met de pries­ters die in de laatste vijf jaar gewijd zijn en de beide pasgewijde transeünt diakens. Die waren 's morgens al be­gon­nen had met het vor­mings­pro­gramma. Om 18.00 uur vier­den we de heilige Eucha­ris­tie waarin Maciej Gradzki tot acoliet werd aan­ge­steld. Maciej doet zijn intinerantie in Kerkrade. De familie van Maciej - ouders en zussen - woont in Almere en was in de gelegen­heid om deze be­lang­rijke stap op weg naar de heilige wij­dingen bij te wonen.

Na de Eucha­ris­tie­vie­ring was er een gezellig samen­zijn met een buffet­maal­tijd. Aan het begin daar­van was er nog een offi­cieel moment: Juan Andrés Correa del Rio, die zijn itinerantie (een soort missie­jaar) begint en pasgewijde diaken Teun Warnaar, die in Heems­kerk werk­zaam is, kregen hun diploma "Bac­ca­lau­reaat in de Theo­lo­gie" uit­gereikt, verleend door de Pau­se­lijke La­te­raanse Uni­ver­si­teit "in naam van paus Fran­cis­cus", zoals op het diploma vermeld staat.Beiden zijn "magna cum laude" geslaagd.

Van harte fe­li­ci­te­ren we de nieuwe acoliet en de nieuwe Baccalaureaten!

Na de uit­rei­king duurde het niet lang meer of er werd hevig op de deur gebonsd. Op zo'n heer­lijk avondje verwacht niemand dan een andere gast dan Sint Nicolaas, in dit geval vergezeld van drie van zijn beste Pieten. De Goed­hei­ligman riep ver­schil­lende aanwe­zigen naar voren die wer­den toe­ge­spro­ken, maar ieder werd weer vrij gelaten met een letter... Ook ik hoefde gelukkig niet mee in de zak.

 

Terug