Arsacal
button
button
button
button


Nieuwe oversten blauwe zusters op bezoek

Zusters zijn tien jaar in Heiloo

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 19 december 2016 - 352 woorden

Op maan­dag 19 de­cem­ber kwam de nieuwe generale overste van de zusters dienaressen van het Mens­ge­wor­den woord en de Maagd van Matará (de blauwe zusters) op bezoek, samen met de nieuwe provinciale overste en de overste van Heiloo. De blauwe zusters zijn tien jaar in Heiloo en dat is gis­te­ren mooi gevierd!

In Heiloo had ik de nieuwe alge­meen overste en de provinciaal al even kort de hand kunnen drukken om hen en de ge­meen­schap van de zusters in Heiloo van harte te fe­li­ci­te­ren met deze eerste tien jaar in het hei­lig­dom van Onze Lieve Vrouw ter Nood. Mgr. Van Burg­ste­den had daar 's mid­dags een fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie gevierd en daarna kwamen de 150 gasten naar het Dio­ce­saan centrum voor een ont­moe­ting en om iets te eten. Het was een mooie dag. Hoewel de zusters feest had­den, kreeg ik er een cadeautje met daarin ook een fraaie CD met Maria­lie­de­ren uit de hele wereld, gezongen door de zusters, waar­on­der zusters uit Heiloo.

Op maan­dag­och­tend was er wat meer tijd om rus­tig te kunnen spreken met de nieuwe generale overste, Moeder Maria Corre­dentora Rodriguez, die onze Neder­landse Moeder Maria de Anima Christi van Eijk is opge­volgd. Moeder Maria Virgen Blanca is de nieuwe provinciale overste die in Brunssum woont, Moeder Maria Iuxta Crucem is de overste van de ge­meen­schap in Heiloo. Na­tuur­lijk was dit voor mij een gelegen­heid om mijn dank­baar­heid uit te spreken voor het werk dat de zusters in Heiloo ver­zet­ten: catechese, gezins­da­gen, kosterij, gesprekken met pelgrims, school­pro­gramma, pro­gram­ma met vor­me­lin­gen of eerste com­mu­ni­can­ten enzo­voorts. Ik kan het ie­der­een aanra­den om er een keer met de pa­ro­chie of met de kin­de­ren of jon­ge­ren naar toe te gaan en een pro­gram­ma af te spreken met het hei­lig­dom.

We hebben ook over Aleppo ge­spro­ken waar de blauwe zusters een kloostertje hebben. Ze hebben er zware tij­den doorgemaakt en nog... maar hun presentie daar zon­der de stad achter te laten in deze moei­lijke tij­den van oorlog en geweld, is een teken van hoop voor de bevol­king en mis­schien dat het hen helpt om ondanks alles toch te blijven ver­trouwen dat God hen niet vergeten zal...

Terug