Arsacal
button
button
button
button


Nieuwjaarsreceptie bisdom - Nieuwe vorm

Wie waren er?

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 6 januari 2017 - 374 woorden
Nieuwjaarsreceptie bisdom - Nieuwe vorm
Een lange rij in de kathedraal
Een lange rij in de kathedraal
Kardinaal Simonis op de nieuwjaarsreceptie
Kardinaal Simonis op de nieuwjaarsreceptie

Op vrij­dag 6 januari vond de altijd drukbe­zochte nieuw­jaars­re­cep­tie van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam weer plaats in een wat andere set­ting dan tot nu toe gebruike­lijk. Twee-en-een-half uur lang begroetten de bis­schop mgr. Jozef Punt, mgr. Jan van Burg­ste­den, vica­ris-generaal Alphons Wool­derink (Militair Or­di­na­ri­aat) en ik de vele gasten. Wie waren er?

Onder de receptie­gan­gers waren enkele hoog­waar­dig­heidbekle­ders en vele aal­moe­ze­niers uit de krijgs­macht. Kar­di­naal Adr. Simonis was er, evenals drs. J. Versteeg, de groot­mees­ter van het Ko­nin­klijk Huis en de se­cre­ta­ris van de nuntiatuur (de nuntius was nog in het bui­ten­land); Leo Feijen van KRO en Adveniat was geko­men, evenals dr. Toke Elshof, prof dr. Bart Koet en dr. Marcel Sarot (decaan) van de Tilburg School of Theology, Jhr. mr. Peter van Meeuwen, voor­zit­ter van het kapit­tel van de orde van Malta was aanwe­zig, evenals voor­zit­ter Michael Brenninkmeijer van de Ridderorde van het H. Graf, het Heilig Kerst­mis­gilde en de econoom van de Jezuieten, prof dr. Eduard Kimman. Vanuit het bisdom waren vele pa­ro­chies, PCI's, ordes en con­gre­ga­ties ker­ke­lijke in­stel­lingen, La Vie uit Zeewolde en Fondsen - zoals KSBW en St. Jacob's Godshuis - ver­te­gen­woor­digd en vele anderen die ik helaas niet allemaal bij name kan noemen.

Deken Ton Cassee, pries­ters en se­mi­na­risten en Jon­ge­ren van het Jon­ge­ren­plat­form en het Sint Josephhuis waren er even­eens; een aantal jon­ge­ren bood mgr. Van Burg­ste­den het par­keerbordje met zijn naam aan dat zij uit het oude bis­schops­huis aan de Nieuwe Gracht had­den gered, anderen boden de eerste noveenkaars aan van de sponsoractie voor de wereld­jon­ge­ren­da­gen in Panama in 2019.

De receptie had een nieuwe vorm doordat de gasten binnenkwamen in de fraai verlichte ka­the­draal (de nieuwe armaturen lichten het gebouw prach­tig uit) en daar de ont­van­gende bis­schop­pen en vica­ris generaal kon­den begroeten. Gedurende de lange receptie zong een deel van het ka­the­drale koor fraaie kerst­lie­de­ren en na­tuur­lijk kon­den de gasten ver­schil­lende kerst­stallen bekijken.

De receptie speelde zich niet in het kerk­ge­bouw af maar in de ruimten daar­on­der: in het ka­the­draal museum en de aanpalende ruimten, die uitermate geschikt zijn voor een derge­lijke ont­vangst. Daar was het gelukkig ook iets warmer dan in de ka­the­draal die toch nog wat fris was, ook al was er goed gestookt.

Al met al kan het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam weer terug­kij­ken op een geslaagde nieuw­jaars­re­cep­tie.

Terug