Arsacal
button
button
button
button


Summer school katholieke sociale leer (13-15 augustus)

op prachtige locatie: Kaageiland

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 24 mei 2012 - 481 woorden
Summer school katholieke sociale leer (13-15 augustus)

Het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk (CSLK) or­ga­ni­seert in samen­wer­king met het Sint Boni­fa­tius Instituut (De Tilten­berg) voor de tweede opeen­volgende zomer een Summer School over de Sociale Leer van de Kerk, op de unieke locatie van De Stal op de Kaag, aan de Kagerplassen. Jon­ge­ren van 18 – 30 jaar (HBO/WO niveau) zijn van harte uit­ge­no­digd hieraan deel te nemen.

Steeds dui­de­lijker wordt dat de inrich­ting en het func­tio­ne­ren van de samen­le­ving, de economie en de over­heid niet zon­der normen en waar­den kunnen. De belang­stel­ling voor het norma­tief kader dat de Sociale Leer van de Kerk kan bie­den, komt daardoor steeds meer in de belang­stel­ling te staan. In deze Summer School gaan we ons ver­die­pen in deze sociale ethiek en werken deze in het bij­zon­der uit naar de vel­den van economie en poli­tiek. We dis­cus­si­ëren aan de hand van pre­sen­ta­ties van des­kun­digen en leggen in de work­shops de relatie tussen theorie en prak­tische toepas­sing en rele­vantie. Daar­naast is er voldoende ruimte voor ontspan­ning en on­der­lin­ge dis­cus­sies in de zomerse ambiance van de Stal op de Kaag. Graag heet het CSLK je van harte welkom!

Pro­gram­ma:

Dag 1: Welkom - On­der­lin­ge kennis­ma­king - ‘Wat is de Katho­lie­ke Sociale Leer?’ Inlei­ding in de the­ma­tiek door Gerard van Wissen, dis­cus­sie - Lunch - Work­shop ‘Rele­vantie van de KSL voor de heden­daag­se maat­schap­pe­lijke wer­ke­lijk­heid aan de hand van praktijk­voor­beel­den’ moderator Caroline Van Halem-Tax - Theepauze - Lezing door prof. dr. F. van Iersel, dis­cus­sie - Samen koken - Diner - Lagerhuis.

Dag 2: H. Mis (facul­ta­tief) cele­brant drs. G. Bruggink, rector van de Tilten­berg - Ontbijt - ‘Poli­tiek en KSL; Geloof en poli­tiek’ inlei­ding in de the­ma­tiek door Gerard van Wissen. Dis­cus­sie. - Koffiepauze - Lezing door mr. J. van Gennip - Lunch - Dis­cus­sieronde met mr. J. van Gennip - Theepauze - Work­shop, moderator Joost van Halem: ‘Hoe werkt de poli­tiek: de morele afwe­ging en de kracht van argu­menten’ - Rond­vaart op de Kaag - Barbecue.

Dag 3: H. Mis (facul­ta­tief), cele­brant pastor C.T.J. van Lent – Ontbijt - ‘Economie en KSL’ dis­cus­sieronde over de rele­vante passages van Caritas in Veritate, moderator Gerard van Wissen – Koffiepauze - Lezing door mgr. A. van Luyn. Dis­cus­sie. - Lunch - Work­shop met pastor C.T.J. van Lent – Theepauze - Evaluatie en uit­rei­king cer­ti­fi­ca­ten - Afslui­ting en borrel.

Aanmel­ding: Aanmel­dings­for­mu­lier (verkrijg­baar via CSLK se­cre­ta­riaat) en motivatie­brief

Locatie: De Stal op de Kaag, op Kaageiland.

Eigen bijdrage: € 75,00 p.p. (deze Summer School wordt gesponsord) (Betaling geldt als in­schrij­ving).

Literatuur: Com­pen­dium van de Sociale Leer van de Kerk en en­cy­cliek Caritas in Veritate (samen € 25,00), te ver­krij­gen via de organi­sa­tie.

Cer­ti­fi­caat: Deelname wordt beloond met cer­ti­fi­caat van het St. Boni­fa­tius Instituut/CSLK .

Nadere in­for­ma­tie: Bij de se­cre­ta­ris v/h CSLK, mevrouw Marieke Karsten, mkarsten@Tilten­berg.org

www.CSLK.nl Tel. nr.: 0252-345345

Terug