Arsacal
button
button
button
button


‘Geloof en Licht’: Zonnestraaltjes in Haarlem

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 8 januari 2017 - 286 woorden

Op zon­dag 8 januari was ik bij de maan­de­lijkse bij­een­komst van ‘Geloof en Licht’ in Haar­lem. ‘Geloof en Licht’ (Foi et Lumière) bestaat uit ge­meen­schappen van mensen met een verstan­de­lijke beper­king met hun ouders en vrien­den. Er heerst een sfeer van eenvoud en blije vriend­schap en be­trok­ken­heid op elkaar. Ieder mag er zijn, je bent een kost­baar geschenk.

De ge­meen­schap in Haar­lem heet dan ook “De Zonne­straaltjes” en dat is een toepas­se­lijke naam. Coördinator is mw. Trudy van Rijt, die tevens lan­de­lijk coördinator van Geloof en Licht is, waar­van in ons bisdom nog een tweede ge­meen­schap bijeen komt in Volen­dam. De lan­de­lijk aal­moe­ze­nier, pastoor Henk Niesten, is als pries­ter bij De Zonne­straaltjes betrokken, evenals diaken Ron Thè. Bij de maan­de­lijke bij­een­komst wordt ook de H. Eucha­ris­tie gevierd. En er wordt gezongen en tijd geno­men om elkaars erva­ringen te horen.

De ge­meen­schap is ontstaan uit een erva­ring van een ouderpaar van twee verstan­de­lijk ge­han­di­capte kin­de­ren die afgewezen wer­den voor een bede­vaart naar Lourdes. Via Marie-Helène Mathieu kwamen zij in contact met Jean Vanier, de stichter van de Ark-ge­meen­schappen waarin ge­han­di­capte en gezonde mensen sa­men­le­ven. Het idee ontstond om speciaal voor mensen met een verstan­de­lijke beper­king en hun families een bede­vaart naar Lourdes te or­ga­ni­se­ren. Uit­ein­de­lijk namen 12.000 personen daaraan deel uit vijf­tien ver­schil­lende Europese lan­den. Aan het einde van die bede­vaart ontstond de gedachte om dóór te gaan. Zo stichtten Marie-Helène Mathieu en Jean Vanier de ge­meen­schap Foi et Lumière in 1971 in Lourdes. Op de web­si­te van Geloof en licht is meer in­for­ma­tie te vin­den (www.geloofenlicht.nl). Daar staan ook de adressen van de ver­schil­lende groepen.

Terug