Arsacal
button
button
button
button


All Saints parochie krijgt eigen kerk in Amsterdam

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 9 januari 2017 - 230 woorden

Op maan­dag 9 januari heb ik samen met deken Ambro Bakker en deke­naal coördinator Dea Broersen een bezoek gebracht aan het nieuwe kerk­ge­bouw van de Afrikaanse All Saints pa­ro­chie in Am­ster­dam Zuid Oost.

Waar Neder­landse kerken moeten sluiten, zijn mi­gran­ten­ge­meen­schappen vaak bloeiend en hebben zij toe­komst. Tege­lijk is het voor hen heel be­lang­rijk een stukje eigen geloofs­be­le­ving en -traditie vast te kunnen hou­den en elkaar te kunnen ont­moe­ten.

Het gebouw overtrof verre mijn ver­wach­tingen: een voor­ma­lig ge­zond­heids­cen­trum is helemaal omge­bouwd en opgeknapt tot een prach­tige kerk­ruim­te voor zo'n 250 gelo­vi­gen, een dag­ka­pel voor de HH. Missen door de week, zalen voor bij­een­komsten, spreek­ka­mers en een ruime woning voor de pries­ter en gasten. Pastor John Affum en be­stuurs­le­den liepen terecht te stralen. Mensen uit de ge­meen­schap en anderen zijn nog druk bezig alles klaar te maken, maar het is vooral de inrich­ting die nog moet gebeuren. Hoewel: het altaar, ambo, ta­ber­na­kel, kruis­wegs­ta­ties en Maria­beeld waren allemaal al aanwe­zig.

De pa­ro­chie was vroe­ger in het Afrikahuis, de laatste jaren in de Boom­kerk (H. Fran­cis­cus van Assisi) in Am­ster­dam, die voor de pa­ro­chi­anen moei­lijk bereik­baar is; de parochke­kerk komt nu in Zuid Oost waar veel van de voor­na­me­lijk Ghanese pa­ro­chi­anen wonen. Vele jaren lang heeft de pa­ro­chie aan­ge­dron­gen op een eigen kerk, daarvoor gespaard en met hulp van SMA is het project nu bijna ge­rea­li­seerd.

Op zon­dag 26 februari zal de kerk wor­den geconsa­creerd.

Terug