Arsacal
button
button
button
button


Fatimabeeld bij Bisschoppenvergadering

100 jaar verschijningen

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 18 januari 2017 - 362 woorden
Het Fatimabeeld in de kapel van Dijnselburg tijdens de Mis van de bisschoppen
Het Fatimabeeld in de kapel van Dijnselburg tijdens de Mis van de bisschoppen

Tijdens de Eucha­ris­tie­vie­ring die aan het einde van de bis­schop­pen­ver­ga­de­ring in con­ce­le­bra­tie door de aanwe­zige bis­schop­pen werd gevierd, was de replica van het beeld van Onze Lieve Vrouw van Fatima aanwe­zig, dat deze maan­den door het aarts­bis­dom gaat. Honderd jaar gele­den von­den de ver­schij­ningen plaats.

De her­den­king van de hon­derste ver­jaar­dag van deze ver­schij­ningen geeft aan­lei­ding tot ver­schil­lende fees­te­lij­ke gebeur­te­nissen. Zo hou­den ver­schil­lende bis­dom­men bede­vaarten naar Fatima in Portugal. Ook in het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam wordt in het najaar een (kleinere) dio­ce­sane bede­vaart geor­ga­ni­seerd (voor 2018 wordt opnieuw een grote bisdom­bede­vaart voor­be­reid).

In 1917 kregen drie jonge her­ders­kin­de­ren, Francisco, Lucia en Jacinta uit Aljustrel bij Taima in Portugal ver­schij­ningen van de maagd Maria. De ver­schij­ningen von­den plaats van mei tot en met ok­to­ber, steeds op de 13e van de maand, en baar­den veel opzien; vooral het zonne-won­der trok veel aan­dacht. In 1930 wer­den de ver­schij­ningen door de dio­ce­sane bis­schop erkend. De ver­schij­ningen in 1917 waren voor­be­reid door ver­schij­ningen van een engel en door visioenen. Maria riep tij­dens de zes ver­schij­ningen op dage­lijks de rozen­krans te bid­den tot beëindi­ging van de oorlog en tot eer­her­stel voor alle zon­den te offeren. De kin­de­ren kregen een visioen van de hel. Bij de ver­schij­ningen werd gevraagd om bij ieder tientje van de rozen­krans te bid­den: “O, mijn Jezus, vergeef ons onze zon­den, bewaar ons voor het vuur van de hel; breng alle zielen naar de hemel, in het bij­zon­der hen die Uw barm­har­tig­heid het meeste nodig hebben”. Tevens vroeg Maria dat de paus Rusland aan het on­be­vlekt hart van Maria zou toewij­den - wat de paus in 1984 heeft gedaan - en dat de gelo­vi­gen op vijf achtereen­volgende zater­da­gen tot eer­her­stel zou­den com­mu­ni­ce­ren; ook vroeg Maria om een kapel te bouwen. Voor de laatste ver­schij­ning waren meer dan 50.000 mensen geko­men, die het zonne-won­der mee­maak­ten: gedurende tien minuten zagen zij de zon draaien, dansen en springen. Twee van de zieners, Francisco en Jacinta, stierven binnen enkele jaren na de ver­schij­ningen (in 1919 en 1920), de derde zieneres, zuster Lucia stierf in 2005. In 1930 wer­den de ver­schij­ningen erkend. In het jaar 2000 publi­ceerde de Con­gre­ga­tie voor de ge­loofs­leer het do­cu­ment “De bood­schap van Fatima” waarin de drie geheimen van Fatima wor­den toe­ge­licht

Terug