Arsacal
button
button
button
button


Overheid, handhaaf Sila!

Ledenadministratie kerken

Artikel Overig - gepubliceerd: zaterdag, 21 januari 2017 - 802 woorden

De Over­heid houdt een in­ter­netconsul­ta­tie met betrek­king tot het al dan niet ver­strek­ken van gegevens uit de basis­ad­mi­ni­stra­tie personen aan SILA, de inter­ker­ke­lijke leden­ad­mi­ni­stra­tie waar ook de katho­lie­ke kerk aan meedoet. Dit in ver­band met een motie van de tweede kamer om die gegevensver­strek­king af te schaffen. Dat lijkt logisch voor veel mensen die privacy willen be­scher­men. Maar is dat wel zo logisch? Hier­on­der mijn reactie.

De in­ter­netconsul­ta­tie is te vin­den op:

Er zijn intussen uitzon­der­lijk veel reacties op de consul­ta­tie geko­men.

Reactie op de in­ter­netconsul­ta­tie m.b.t. ver­strek­ken van gegevens uit de Ge­meen­telijke Basis­ad­mi­ni­stra­tie Personen aan SILA

Het is goed dat de Over­heid een in­ter­netconsul­ta­tie heeft geopend om reacties te verzamelen op het voor­ge­no­men besluit aan de kerk­ge­noot­schappen die in SILA samen­wer­ken niet lan­ger gegevens te ver­strek­ken uit de Ge­meen­telijke Basis­ad­mi­ni­stra­tie Personen.

Anderen wel...

Deze gegevens blijven wel verstrekt wor­den aan pensioen­fondsen, zieken­hui­zen, zorgverzeke­raars en onder­zoeks­orga­ni­sa­ties, aan ver­voers­orga­ni­sa­ties, zoals Connexxion, RET, HTM, Veolia en NS, Jeugd­zorg­orga­ni­sa­ties, onroerend goedregistraties, notariaten, gerechtsdeur­waar­ders, het centraal bureau voor genea­lo­gie, de Hoge Raad voor Adel enzo­voorts. Met betrek­king tot SILA was al de beper­king van kracht dat bur­gers de ge­meen­te kon­den vragen de gegevens niet aan SILA te ver­strek­ken, ook als zij als lid van een kerk­ge­noot­schap zijn geregistreerd.

Met deze opsom­ming is tege­lijk mijn eerste bezwaar aange­ge­ven tegen het intrekken van het autori­sa­tiebesluit om SILA toegang te geven: allerlei organi­sa­ties die van een zeker belang zijn voor de Neder­landse samen­le­ving zijn geautoriseerd om gegevens uit de Basis­ad­mi­ni­stra­tie te ont­van­gen; het is niet goed te verstaan waarom dit niet meer zou mogen gel­den voor de kerk­ge­noot­schappen die wette­lijk een eigen basis hebben in de Neder­landse samen­le­ving - verankerd in boek 2 van het Bur­ger­lijk Wetboek - en die in feite de concrete vorm zijn waarin gemeen­schap­pe­lijk de vrij­heid van gods­dienst, gewaarborgd door art. 9 van de Grondwet, wordt beleefd.

Vrij­heid van bur­gers verzekerd

De vrij­heid van de bur­gers die geen doorgave van hun gegevens wensen, is voldoende verzekerd door de in het autori­sa­tiebesluit opgeno­men moge­lijk­heid om ervoor te kiezen dat de gegevens niet wor­den verstrekt. 

Hard getroffen

De kerk­ge­noot­schappen wor­den door een besluit geen gegevens meer aan SILA te ver­strek­ken bovendien onevenre­dig hard getroffen om ver­schil­lende redenen:

  • de leden van de kerk­ge­noot­schappen zijn nooit gewend geweest zelf ini­tia­tief te moeten nemen hun gegevens aan het kerk­ge­noot­schap te doen toe­ko­men; het zal uiterst las­tig zijn om gedaan te krijgen (zo dat al moge­lijk zal zijn) dat ieder lid nu voor­taan con­se­quent zelf die gegevens gaat ver­strek­ken;
  • de bejaarde leden van deze kerk­ge­noot­schappen zijn in veel gevallen zelf niet goed in staat om een verhui­zing naar een zorgin­stel­ling of ap­par­te­ment door te geven of zij vergeten dat ge­mak­ke­lijk; zij missen daardoor het sociale leven van hun kerk­ge­noot­schap, dat hen niet meer uitno­digt voor ac­ti­vi­teiten en ont­van­gen geen bezoekjes en man­tel­zorg meer van de vrij­wil­li­gers of gees­te­lij­ken;
  • wanneer veel leden buiten een systeem van leden­ad­mi­ni­stra­tie gaan vallen, zoals te voor­zien is wanneer SILA geen gegevens meer ont­vangt, kunnen de kerk­ge­noot­schappen veel min­der mensen bena­de­ren om een bijdrage. De finan­ciële situatie van veel kerk­ge­noot­schappen is al niet rooskleu­ring (in de katho­lie­ke bis­dom­men lijdt bijna 90% van de pa­ro­chies verlies, een zeer groot deel van deze pa­ro­chies heeft geen reserves). Hierdoor zullen de finan­ciële mid­de­len van de kerk­ge­noot­schappen nog sterker onder druk komen te staan.
  • veel kerk­ge­bouwen zijn ge­meen­te- of rijks­mo­nu­ment; voor het on­der­houd of res­tau­ra­tie van de rijks­mo­nu­menten wordt een rijksbijdrage gegeven, maar van de eigenaren van deze kerken wordt een grote inzet gevraagd om het res­te­rende bedrag bijeen te brengen. Een flink aantal kerken moet al sluiten, maar als de finan­ciële mid­de­len ont­bre­ken zullen ook de res­te­rende kerk­ge­bouwen niet onder­hou­den kunnen wor­den. Voor gesloten kerken blijkt het vaak onmoge­lijk of zeer moei­lijk om een nieuwe, andere bestem­ming te vin­den. Nu al wordt niet alle subsidie voor groot on­der­houd gebruikt omdat kerk­ge­noot­schappen niet in staat zijn hun deel bij te dragen. Het gevolg van het afschaffen van de ver­strek­king van gegevens uit de Basis­ad­mi­ni­stra­tie is de slui­ting van nog meer monu­mentale kerken waarvoor geen bestem­ming is en een sterkere ver­waarlo­zing van dit reli­gi­eus erf­goed.

Goed en veilig

Daar­naast moet mijns inziens wor­den vermeld dat SILA altijd goed heeft gewerkt en veilig is; het is een prak­tisch systeem dat de kerk­ge­noot­schappen goed helpt hun leden­ad­mi­ni­stra­tie op orde te hou­den.

Vrij­wil­li­gers­werk

Tenslotte zou ik in over­we­ging willen geven dat de kerk­ge­noot­schappen nog steeds een grote bijdrage geven aan vrij­wil­li­gers­werk ten behoeve van vluch­te­lingen, zieken, armen­zorg enzo­voorts. Onder­zoeken wijzen steeds weer uit dat ook heden ten dage een groot deel van het vrij­wil­li­gers­werk door ker­ke­lijke vrij­wil­li­gers en in ker­ke­lijk ver­band geschiedt.

Ik zou dan ook sterk willen pleiten voor een handha­ving van het hui­dige systeem, het ver­strek­ken van gegevens uit de Ge­meen­telijke Basis­ad­mi­ni­stra­tie aan SILA.

Haar­lem, 14 de­cem­ber 2016

+ J.W.M. Hendriks
hulp­bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam

Terug