Arsacal
button
button
button
button


Boekpresentatie ‘Mirakel van Amsterdam’

Geschiedenis van Heilige Stede en Stille Omgang

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 21 januari 2017 - 248 woorden
Na de overhandiging van de eerste exemplaren
Na de overhandiging van de eerste exemplaren (foto: Jan Peeters)
Het koor gaat Door
Het koor gaat Door
Voor het begin van de bijeenkomst stroomt de zaal vol
Voor het begin van de bijeenkomst stroomt de zaal vol

Op zater­dag­mid­dag 21 januari vond voor een volle kerk de pre­sen­ta­tie plaats van het boek van Charles Caspers en Peter Jan Margry, “Het Mirakel van Am­ster­dam. Biografie van een betwiste devotie”, bij uit­ge­ve­rij Prometheus ver­sche­nen. De eerste exemplaren wer­den overhan­digd aan vijf aanwe­zige bis­schop­pen.

Naast mgr. van den Hende, H. Woorts, J. van Burg­ste­den en ikzelf namens het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, was ook emeritus bis­schop mgr. A. van Luijn aanwe­zig, die recente­lijk weer in Neder­land is komen wonen. Mgr. Van den Hende sprak als voor­zit­ter van de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie een dank­woord.

Het boek geeft de ge­schie­de­nis weer van de devotie voor het Sacra­ment van Mirakel, dat jaar­lijks wordt geëerd met de Stille Omgang in de maand maart. Over het alge­meen lijkt het me - ik heb het werk nog niet in zijn geheel kunnen lezen - een dege­lijke studie hoewel die tegen het einde meer jour­na­lis­tieke trekken krijgt. In dat gedeelte is een weten­schap­pe­lijke basis niet altijd geheel te traceren en wor­den specula­tief verbin­dingen gelegd die bij mij enige ver­won­dering opriepen.

De kerk van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis was geheel gevuld met talrijke gasten die de pre­sen­ta­tie kwamen bijwonen. Die was inder­daad de moeite waard met inlei­dingen van de beide auteurs, de uitgever, de voor­zit­ter van het Genoot­schap van de Stille Omgang en em. prof. Jan Bank. Deze inlei­dingen wer­den afgewisseld door zang van het Koor gaat Door, dat onder meer twee lie­de­ren der H. Stede, zoals het Am­ster­dams mirakel wel wordt aangeduid, ten beste gaf.

Terug