Arsacal
button
button
button
button


De rijkdom van anderen ontdekken

Paus sluit bidweek voor de eenheid van de christenen

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 26 januari 2017 - 294 woorden

Traditie­ge­trouw vond tegen de avond van 25 januari in de sint Paulus­basi­liek in Rome de slui­ting van de bidweek voor de een­heid van de chris­te­nen plaats door paus Fran­cis­cus.

Het was dit jaar de vijf­tigste keer dat de bidweek werd gevierd en af­ge­slo­ten met de pech­tige vespers in de basiliek van sint Paulus buiten de muren, na de Sint Pieter de grootste kerk van Rome. Op 25 januari, wanneer het feest van sint Paulus’ beke­ring wordt gevierd, komen gedele­geer­den van allerlei ver­schil­lende kerken en ker­ke­lijke ge­meen­schappen bijeen in deze basiliek om samen met de paus te bid­den voor de een­heid. De paus werd vergezeld door de bis­schop­pen- af­ge­vaar­dig­den van het Oecu­me­nisch Patriarchaat in Con­stan­ti­no­pel en van de Angli­caanse ge­meen­schap. Voordat de vespers be­gon­nen die wer­den opge­luis­terd door het koor van Westminster Abbey en dat van de Sixtijnse kapel, bezochten de paus en de beide af­ge­vaar­dig­den het graf van de apostel. Aan het einde van de vie­ring nodigde de paus hen bei­den uit om samen met hem de zegen te geven, waarbij zij om beurten een bede uit­spra­ken van de plech­tige zegen.

In de preek maakte de paus dui­de­lijk dat oecumene niet slechts is dat de niet- katho­lie­ken tot de ene kerk moeten te­rug­ke­ren, maar dat we van elkaar moeten leren. De paus ging nogmaals in op het thema van ‘autoreferenzialita’ , het verwizen naar jezelf, het maken van jezelf tot middel­punt. Dit is een uiting van gesloten­heid die voor zowel de ver­kon­di­ging van het evan­ge­lie als voor de oecumene nadelig is. 

Na afloop van de vespers begroette de paus de gedele­geer­den per­soon­lijk. De meeste van hen waren in het­zelfde huis onder­ge­bracht als waar ik logeerde zodat ik het geluk had gebruik te kunnen maken van het busver­voer dat voor hen was gere­geld. 

Terug