Arsacal
button
button
button
button


Werkbezoek aan Stem in de stad

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 2 februari 2017 - 292 woorden
Werkbezoek aan Stem in de stad

Stem in de stad is een oecu­me­nisch diaco­naal centrum in de bin­nen­stad van Haar­lem. Het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam is één van de par­ti­ci­pan­ten. Een reden te meer om er een werk­be­zoek te brengen.

Op don­der­dag­mid­dag 2 februari brachten pastoor Bart Putter, kanselier van het bisdom en voor­zit­ter van de Dio­ce­sane Com­mis­sie Caritas, en ik het bezoek aan dit centrum aan de Groen­markt waar we wer­den verwelkomd door directeur ds. Ranfar Kouwijzer, voor­zit­ter Paul Beerkens, die namens het bisdom zit­ting heeft in het bestuur, en bestuurslid mw. Olga Vehmeijer.

Stem in de Stad kent naast een aantal beroeps­krachten vele vrij­wil­li­gers groten­deels afkoms­tig uit de ver­schil­lende ge­meen­ten en pa­ro­chies. Zij zetten zich in voor het dage­lijks inloop­cen­trum, waar mensen dage­lijks trecht kunnen voor een praatje en een kop koffie, als schuld­hulpmaatje voor mensen die in finan­ciële problemen zitten, voor de eet­voor­zie­ning voor mensen die op straat leven (dat zijn er in Haar­lem zo'n 250!), voor vluch­te­lingen en asiel­zoe­kers, voor het verblijfhuis dat voor enkele mensen een tij­de­lijk onderdak biedt en om mensen met hun papieren en problemen met raad en daad bij te staan. 

Eens in de veer­tien dagen wordt in samen­wer­king met de naast­ge­le­gen St. Antonius­kerk ge­meen­schap een maal­tijd aan­ge­bo­den voor € 5,- (Antonius kookt) en vaak nog € 5 extra betalen om iemand vrij te hou­den.

Kortom, Stem in de stad is al vele jaren een mooi ini­tia­tief vanuit de chris­te­lijke kerk­ge­meen­schappen om invulling te geven aan de oproep van Christus Hem in arme mensen te herkennen.

Er is ook een kapel/gebeds­ruim­te in een mid­del­eeuwse klooster­bak­ke­rij uit de veer­tien­de eeuw. Daar komt de Stem in de stad-gemeenchap drie keer per week bijeen om vespers te bid­den en ver­der voor het gebed aan het begin van de bij­een­komst van de mede­wer­kers.

Terug