Arsacal
button
button
button
button


Vormsels in Volendam, de eerste helft

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 16 februari 2017 - 241 woorden
Vormsels in Volendam, de eerste helft

Dins­dag 14 februari, op Valen­tijns­dag, heb ik de eerste drie vormsel­vie­ringen in Volen­dam afgerond, de vormsels in de Maria­kerk, volgende maand komen de laatste vormsel­vie­ringen in de St. Vin­cen­tius­kerk. De eerste drie zijn goed verlopen dankzij velen die zich hier­voor hebben ingezet.

Na een pre­sen­ta­tie­vie­ring in de Maria­kerk waarbij alle vor­me­lin­gen - zo’n 275 jongens en meisjes - samen­ko­men voor de Eucha­ris­tie­vie­ring, be­gon­nen de vormsel­vie­ringen in de Maria­kerk. In iedere vormsel­vie­ring wer­den de vor­me­lin­gen van ver­schil­lende scholen samen gevormd, alleen de groeps­foto na afloop is per school. Steeds was de kerk goed gevuld en waren de vor­me­lin­gen goed voor­be­reid door de leraren op de ver­schil­lende scholen, gast­ou­ders en de werk­groep die alles or­ga­ni­seert. Ook de kape­laan, in dit geval diaken Anton Goos, heeft op iedere school lessen gegeven ter voor­be­rei­ding, waarbij de gaven van de heilige geest wer­den uit­ge­legd; en tenslotte werd er geoefend in de kerk. Iedere avond ston­den er kosters klaar om alles in goede banen te laten verlopen en was er een koor of zijn er zan­geressen en ook de vor­me­lin­gen zelf namen een be­lang­rijk deel van de zang voor hun reke­ning. En dat was goed ingestu­deerd en werd met veel en­thou­sias­me uitge­voerd!

Het is een mooi en be­lang­rijk gebeuren en na­tuur­lijk be­ge­lei­den we deze vie­rin­gen met ons gebed dat de heilige Geest deze jongens en meisjes steeds zal lei­den op wegen van geluk, van vrede, vreugde, wijs­heid en geloof!

(de foto’s zijn gemaakt door Mario­foto)


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug