Arsacal
button
button
button
button


Vieringen van geloofsbelijdenis Neocatechumenale Weg

‘Redditio symboli’

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 18 maart 2017 - 564 woorden

Op vrij­dag­avond 17 maart vond in de pastoor van Ars kerk in Haar­lem een ge­loofs­be­lij­de­nis-vie­ring plaats van de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg. Het was één van de vie­rin­gen die momenteel op ver­schil­lende plaatsen wordt gehou­den. Telkens leggen drie of vier Neocate­chu­me­nen deze ge­loofs­be­lij­de­nis af in een open­ba­re vie­ring met een per­soon­lijk ge­tui­ge­nis.

Deze avond waren er vier neocate­chu­me­nen die hun belij­denis afleg­den: Teresa, Frederico, Berend en David.

Pastoor van Ars

De kerk van de pastoor van Ars was goed gevuld met voor­na­me­lijk jonge mensen. Als het iedere zon­dag zo zou zijn, dan zou deze kerk behou­den kunnen blijven. Nu is onlangs aan­ge­kon­digd dat de pa­ro­chie opziet tegen de hoge kosten die voor herstel van de kerk nodig zijn, terwijl het aantal kerk­gan­gers gering is. Maar gelukkig zijn er ook tekens van hoop en is er vuur en over­tui­ging bij jonge mensen die geloofsver­die­ping zoeken binnen de katho­lie­ke kerk.

Geen heiligen

Binnen de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg is die per­soon­lijke ver­die­ping en bele­ving van het geloof een be­lang­rijk gegeven. Het gaat niet om een opgezegd lesje of een uiter­lijke rite, maar om de concrete bele­ving en ver­die­ping. Dat wil niet zeggen dat Neocate­chu­me­nen heiligen zijn, wél dat zij zich willen bekeren en de weg van Jezus Christus binnen de katho­lie­ke kerk willen gaan.

De ge­tui­ge­nissen bij de ge­loofs­be­lij­de­nis

Dit kwam dui­de­lijk tot uiting in de ge­tui­ge­nissen van de neocate­chu­me­nen die de ge­loofs­be­lij­de­nis afleggen. Het neo­ca­te­chu­me­naat is een cateche­tische weg en vorm gegeven volgens het catechumenaat, de voor­be­rei­ding van vol­was­se­nen op het doopsel. Het neo­ca­te­chu­me­naat is gebaseerd op de in­spi­ra­tie en de over­tui­ging dat ook degenen die mis­schien als baby zijn gedoopt, zo'n weg van inlei­ding in het geloof, van gelei­de­lijke groei in de navol­ging van Jezus, nodig hebben. De neocate­chu­me­nen die de ge­loofs­be­lij­de­nis afleg­den getuig­den van wat het geloof in God als Vader, als Zoon en heilige Geest voor hen had betekend en betekent, van de bete­ke­nis voor hun leven van de sacra­menten en de steun van anderen, van het stappen zetten in het loslaten van zich­zelf en het aan­vaar­den van het kruis van Christus. Het is een mooie weg van groei met hulp van het woord van God, de sacra­menten en de ge­meen­schap.

Naäman

De lezing was uit het tweede boek van de koningen (5,1-17) over Naäman die van zijn melaats­heid wordt gereinigd door de tussen­komst van de proefeet Elisa. In de homilie heb ik erbij stil gestaan hoe onvolmaakt het gheloof van Naäman nog was: hij komt met geld en goed om zijn gene­zing te kopen, hij verlangt naar eerbe­wij­zen en per­soon­lijke aan­dacht en liefde van de profeet, heel men­se­lijke aspecten, die voor ons allen herken­baar zijn. Zelfs als hij genezen is komt hij met een beeld van God als aan een bepaald land, aan bepaalde grond gebon­den, zoals wij­zelf ook vaak God willen inka­de­ren in onze men­se­lijke begrippen en visies. Maar het is een groot geschenk dat hem ten deel viel en het is een troost voor ons dat zijn geloof daarvoor niet volmaakt hoefde te zijn. Dat geloof moet groeien, zoals in de Latijnse taal zo mooi wordt aange­ge­ven: van Credere Deum (geloven dat God bestaat), naar Credere in Deum (de inhoud van het geloof in God leren kennen) en Credere Deo (in alles op Hem ver­trouwen).

Aan het einde van de vie­ring was er gelegen­heid de kan­di­da­ten te fe­li­ci­te­ren en hun mooie stap te vieren.

Terug