Arsacal
button
button
button
button


Jongerenprogramma Stille Omgang in de geest van Sant’ Egidio

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 19 maart 2017 - 220 woorden

Het jon­ge­ren­pro­gramma van de Stille Omgang was dit jaar in de geest van Sant’ Egidio, de katho­lie­ke ge­meen­schap die zich inzet voor de armen en vluch­te­lingen vanuit de in­spi­ra­tie die het gebed geeft. Een Syrische vluch­te­linge ver­woordde haar dank­baar­heid voor de vriend­schap die zij had ondervon­den.

De Syrische was de eerste spreker op de jon­ge­ren­avond in de Mozes en Aäron­kerk in Am­ster­dam. Terwijl zij sprak werd het kindje dat zij in Neder­land ter wereld heeft gebracht door een van de mensen van Sant’ Egidio liefde­vol in haar armen gehou­den. De Syrische ver­telde over de barre tocht door Europa en de opvang in Neder­land, met 14 mensen op een kamer, gespeend van privacy. Bij Sant’ Egidio had zij vriend­schap en een thuis gevon­den. Na haar sprak Claudio Betti, vanaf het eerste begin van de ge­meen­schap bij Sant’ Egidio betrokken. Hij gaf een ge­tui­ge­nis over zijn leven en be­trok­ken­heid bij de inzet voor en vriend­schap met de armen.

Na een korte pauze kon­den de jon­ge­ren deel­ne­men aan een vijftal work­shops waar­on­der aanbid­ding van het heilig Sacra­ment. Later op de avond zou de heilige Eucha­ris­tie­vie­ring zijn met mgr. Jozef Punt als hoofd­cele­brant en bis­schop Johannes van den Hende als eerste con­cele­brant. Op dat moment was ik echter al in de Sint Nicolaas­basi­liek voor de vie­ring met de Westfriezen.

Terug