Arsacal
button
button
button
button


Beeld van Oscar Romero onthuld in Almere

Strijder voor mensenrechten geëerd

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 24 maart 2017 - 367 woorden
Beeld van Oscar Romero onthuld in Almere
Rond de buste van mgr. Romero
Rond de buste van mgr. Romero
Met de ambassadeur van El Salvador
Met de ambassadeur van El Salvador

Vrij­dag 24 maart werd in Almere een buste ont­huld van de zalige aarts­bis­schop Oscar Romero, strij­der voor de mensen­rechten in El Salvador. Burge­mees­ter, am­bas­sa­deur en Apos­to­lisch Nuntius waren aanwe­zig. Waarom op deze dag? En waarom in Almere? Dat vraagt enige uitleg.

De ceremonie van de ont­hul­ling en ze­ge­ning van de buste, die geplaatst is in het P.C. Oudpark bij het WTC Center in Almere, begon mid­den op de dag, om 12.00 uur. Het was op deze 24e maart dat Oscar Romero werd vermoord, maar rond deze datum von­den meer gedenk­waar­dige feiten plaats. Zo getuigde één van de vluch­te­lingen uit El Salvador, don Alfredo Hernandez, die in die tijd met ver­schil­lende andere Salvadorianen naar Almere kwam, van hun erva­ringen in deze zelfde maand, nu 32 jaar gele­den.

De burge­mees­ter van Almere, Franc Weerwind, eerde mgr. Romero als strij­der voor mensen­rechten en in­spi­re­rend voor­beeld voor velen. Mw. de Am­bas­sa­deur van El Salvador, Aida Luz Santos de Escobar, die samen met ver­schil­lende collega-am­bas­sa­deurs aanwe­zig was, had Romero nog ontmoet en getuigde van de in­spi­ra­tie die hij velen we­reld­wijd nog geeft. Voor haar en vele Amerikanen is hij al een heilige en die heilig­ver­kla­ring lijkt niet meer zo ver weg, nu een won­der - wat daarvoor nodig is - als zodanig lijkt te gaan wor­den erkend.

Van het ministerie van bui­ten­landse zaken was dhr. Matthijs Wolters als ver­te­gen­woor­diger aanwe­zig, terwijl ikzelf het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam ver­te­gen­woor­digde. Na de toe­spra­ken was het de beurt aan de Apos­to­lisch Nuntius, mgr. dr. Aldo Cavalli, die na een kort intro­duc­tie-woord de buste zegende.

Op 24 maart 1980 werd Oscar Romero dus tij­dens de Mis vermoord. Hij was erop voor­be­reid omdat al dui­de­lijk was dat de rege­ring zijn kri­tiek op de schen­ding van de mensen­rechten niet zou ac­cep­teren. Toch hield Romero niet zijn mond, niet omdat hij door poli­tieke of ideo­lo­gische motieven was bezield, maar omdat hij wilde opkomen voor het evan­ge­lie.

Op 17 maart 1982 liepen vier IKON-jour­na­listen in El Salvador in een hin­derlaag en von­den de dood. Met hun dood wilde men verhin­de­ren dat het gruwe­lijke verhaal van El Salvador met ver­vol­gingen en mar­telingen van de oppositie en het arm hou­den van de armen, naar buiten werd gebracht. In het ver­volg daarop kwamen vluch­te­lingen uit El Salvador naar Neder­land.

Terug