Arsacal
button
button
button
button


Bijzondere mensen, bijzondere genade...

Diaken- en priesterwijding in de Haarlemse kathedraal

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 2 juni 2012 - 268 woorden
Bijzondere mensen, bijzondere genade...

Zater­dag 2 juni von­den de diaken- en pries­ter­wij­dingen in de ka­the­draal van Haar­lem plaats, een prach­tig gebeuren met de fraaie zang van de ka­the­drale koren, de mooie woor­den van de Bis­schop en vooral de genade die bijna voel­baar neerdaalt over drie mannen: Jim Schil­der en Peter Piets die pries­ter wer­den gewijd en Theo van Adrichem ofm die de diaken­wij­ding ont­ving

Jim Schil­der is intussen bijna een bekende Neder­lan­der: op TV en in andere media is het verhaal uitgezon­den van zijn weg naar de katho­lie­ke Kerk en het pries­ter­schap. De oud-eind­re­dac­teur van HP/De Tijd is niet heel ver weg terecht geko­men: in de St. Nicolaas­kerk, vlakbij het Centraal Station, vervult hij zijn pries­ter­lijke dienst en daar draagt hij ook zijn eerste Heilige Mis op.

Ook Peter Piets is iemand die grote en ori­gi­nele gaven van Onze Lieve Heer heeft gekregen en hij zet die in binnen de pa­ro­chies van Volen­dam, waar hij morgen bij zijn eerste heilige Mis als pa­ro­chievica­ris (kape­laan) zal wor­den ge­pre­sen­teerd, terwijl Paul Stomph dan als pastoor zal wor­den geinstalleerd. Na­tuur­lijk heb ik op hun wij­dings­dag (maar ook eer­der) vurig voor hen gebe­den: dat hun pries­ter­schap heel vrucht­baar en gezegend mag wor­den en dat zij zelf veel vreugde en geluk in hun pries­ter­schap mogen beleven.

De diaken­wij­ding van br. Theo van Adrichem, fran­cis­caans min­der­broe­der, was voor mij ook heel bij­zon­der. Ik ken Theo sinds 1967, toen we samen in het klein­semi­narie Leeuwenhorst be­gon­nen. We hebben altijd contact gehou­den en het is voor mij dan ook een grote vreugde dat hij vandaag de diaken­wij­ding heeft ont­van­gen en straks - over enkele maan­den - tot pries­ter zal wor­den gewijd.

Terug