Arsacal
button
button
button
button


Wie was Han Bijvoet?

Tentoonstelling in het kathedraal museum

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 31 maart 2017 - 488 woorden
De opening van de tentoonstelling
De opening van de tentoonstelling
Een jeugdwerk van Bijvoet in art deco-stijl
Een jeugdwerk van Bijvoet in art deco-stijl
Wie was Han Bijvoet?

Op vrij­dag 31 maart werd in de ka­the­drale basiliek van Sint Bavo de ten­toon­stel­ling ‘Ridder en mysticus’ geopend, gewijd aan Han Bijvoet en zijn werk. En er is meer te doen in de Bavo. zoals het passie­con­cert van ko­men­de zon­dag 2 april en ‘De nieuwe Bavo bloeit’ van 21 t/m 23 april. Maar wie was Han Bijvoet eigen­lijk?

Een latere paus op bezoek

Han Bijvoet leefde van 1897-1975 en heeft bijna heel zijn leven in Harlem door­ge­bracht. Hij was een veelzij­dig kunste­naar, die glas-in-lood-vensters ontwierp, fresco’s en andere schil­deringen maakte, vaandels ontwierp, evenals omslagen, lay out e.d. In een flink aantal kerken van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam en daar­bui­ten is werk van hem te vin­den, maar zijn bekendste ker­ke­lijke kunst­werken zijn toch wel de schil­deringen in de kleine kapel van het hei­lig­dom van O.L. Vrouw ter Nood en de glas-in-lood-ramen, de schil­deringen en kruis­wegs­ta­ties in de ka­the­draal. In de ka­the­draal kwam de later paus Paulus VI ooit kijken hoe Bijvoet aan het werk was, zoals ple­baan Hein Jan van Ogtrop memoreerde. In de Sint Bavo heeft Bijvoet zijn laatste werk gemaakt: heel toepas­se­lijk de gedaante­ver­an­de­ring van de Heer, die hij niet af heeft kunnen maken. In de ka­the­draal is nu een kleine ten­toon­stel­ling aan zijn leven en werk gewijd in het ka­the­draal museum, dat zich in de crypte van dit kerk­ge­bouw bevindt.

Opening

Ruim hon­derd geno­dig­den waren op deze vrij­dag­mid­dag aanwe­zig om de ope­ning bij te wonen, die door Wim Eggen­kamp, voor­zit­ter van de Stich­ting Ka­the­drale Basiliek, werd geopend. Antoon Erftemeijer gaf een korte lezing over persoon en werk van Han Bijvoet, waarna André Numan. voor­zit­ter van de Com­mis­sie Kunst­zaken en Ka­the­draal Museum, het eerste exemplaar van een fraai boek­werkje over de schil­der, overhan­digde aan de weduwe van de oudste zoon van Bijvoet. Het boek is voor € 12,50 te verkirjgen in de ka­the­draal of in de boek­win­ken.

De ope­ning werd opge­luis­terd door Bobbie Blommesteijn, die enkele lie­de­ren zong (waar­on­der twee op teksten uit de Navol­ging van Christus), met be­ge­lei­ding van Albert-Jan Roelofs op het orgel.

Veer­tien ston­den

Op zon­dag 2 april wor­den om 15.00 uur de ‘Veer­tien ston­den’ van Hendrik Andriessen door de Bavo­can­to­rij in de nieuwe St. Bavo uitge­voerd. Daar kan ik helaas niet bij aanwe­zig zijn, maar het belooft zeker weer een mooi gebeuren te wor­den, in aan­slui­ting bij de passie­tijd.

De Nieuwe Bavo Bloeit

Van 21 t/m 23 april zal de ka­the­draal weer prach­tig versierd zijn met vele bloemen. In deze dagen is er een pro­gram­ma voor­zien met onder meer een fees­te­lij­ke Mis op vrij­dag 21 april om 13.00 uur waarvoor de pa­ro­chies in het bisdom bij­zon­der wor­den uit­ge­no­digd, maar waarbij na­tuur­lijk ie­der­een welkom is. Op 22 april zal het Chichester Ca­the­dral choir ’s avonds om 20.00 uur een concert ver­zorgen.

Maar de ka­the­draal is na­tuur­lijk op de eerste plaats kerk, met dage­lijks vie­rin­gen en de Goede Weekplech­tig­he­den wor­den hier bin­nen­kort na­tuur­lijk met inzet en aan­dacht gevierd.

Kortom, de Nieuwe Bavo bloeit en leeft...

Terug