Arsacal
button
button
button
button


Maria-symposium in Heiloo

Maria bij de Oosterse Kerken

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 6 april 2017 - 474 woorden

Een aantal inte­res­sante weten­schappers kwam samen voor een symposium in het Missio­nair Centrum in Heiloo waar het semi­na­rie is geves­tigd. Het on­der­werp? Maria in de theo­lo­gie van de Oosterse Kerken. Daarbij bleek dat ‘gevoelige’ thema’s als Maria als nieuwe Eva, Mid­de­la­res en Voor­spreek­ster in de Oosterse kerken goed bekend zijn. Wie spraken er?

Het sympsium begon op don­der­dag mid­dag 6 april. De Russisch Orthodoxe dr. Mary Cunningham van de uni­ver­si­teit van Nottingham beet het spits af met een voor­dracht over Maria als Mid­de­la­res en voor­spreek­ster in de Byzan­tijnse li­tur­gische traditie. Pries­ter en weten­schap­pe­lijk onder­zoe­ker van de uni­ver­si­teit van Oxford dr. Shafiq Abouzayd van de katho­lie­ke Maronie­tische kerk, sprak over Maria als mede­ver­los­seres en mid­de­la­res in de Maroni­tische spiri­tua­li­teit. Deze beide voor­drachten heb ik helaas niet kunnen meemaken.

Ik schoof wat werelds aan voor het avondmaal waar ook de Bis­schop, mgr. dr. Jozef Punt en de sprekers van vrij­dag aanwe­zig waren: Z. Em. Aarts­bis­schop Polycarpus Augin Aydin van de Syrisch Orthodoxe kerk en dr. Sebastian Brock, emeritus hoog­le­raar van de Uni­ver­si­teit van Oxford, die echter ook wat Neder­lands sprak omdat hij in de vijfti­ger jaren zijn dienst­tijd in Neder­land had door­ge­bracht. Dr. Shafiq Abouzayd bleek niet alleen een weten­schapper van naam maar ook een goed zan­ger te zijn: aan tafel bracht hij een van de oudste gezangen uit de west-Syrische traditie ten gehore (luister en kijk naar de video!).

Vrij­dag­och­tend spraken Dr. Sebastian Brock en Aarts­bis­schop Polycarpus. Dr. Brock is een bekend hoog­le­raar Syrische studies die school heeft gemaakt en voor ver­schil­lende andere sprekers een re­fe­ren­tie­punt bleek. Hij besprak de plaats van Maria in de ge­schrif­ten van de diaken en kerk­le­raar Efrem de Syriër (+ 373) en diens invloed op andere Syrische schrijvers. Met name in diens gedichtencol­lec­tie over de Geboorte van de Heer vin­den we veel re­fe­ren­ties aan Maria, die als nieuwe Eva naar voren komt. Ook haar band met de Eucha­ris­tie be­klem­toont hij en de traditie dat Maria als eerste de Verrezen Christus heeft gezien, komt ook bij deze kerk­va­der voor. Aarts­bis­schop Polycarpus sloot de rij van sprekers af. Hij ging de Syrische li­tur­gie na, die tot de west-Syrische ritus behoort. Deze ritus wordt binnen de katho­lie­ke kerk ook gevierd, met name door de maronieten, Syrisch katho­lie­ken en de Syro-Malankaren in India. In de Schimo, ver­za­me­ling van de li­tur­gische gebe­den op week­da­gen, wordt Maria speciaal op woens­da­gen geëerd en wor­den met name de bood­schap van de Engel aan Maria, haar ant­woord en de incarnatie in het licht gesteld, alsmede haar blijvende maag­de­lijk­heid, voor, in en na de geboorte van Gods Zoon.

Rector Jeroen de Wit beloofde aan het einde van het symposium dat de lezingen be­schik­baar zou­den komen en wellicht zelfs in druk zullen ver­schij­nen. Voor vele deel­ne­mers aan het symposium was deze blik op de ons vaak wat onbekende oosterse theo­lo­gie wel iets van een open­ba­ring.

Video

Terug