Arsacal
button
button
button
button


Erkenning centrum 'La Vie'

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 6 juni 2012 - 175 woorden
de ondertekening van het decreet
de ondertekening van het decreet

Op 31 mei heeft bis­schop mgr. J. Punt het decreet van de erken­ning en de goed­keu­ring van de statuten getekend van de ge­meen­schap 'La Vie' in Zeewolde. De onder­te­kening vond plaats in het bis­schops­huis in Haar­lem. Ook ik was daarbij aanwe­zig omdat ik betrokken was bij de voor­be­rei­ding van de statuten.

'La Vie' is daar­mee een private vereni­ging gewor­den naar canoniek recht. Dit betekent dat de ac­ti­vi­teiten van het centrum voor eigen verant­woor­de­lijk­heid van de betrok­ke­nen blijven, maar dat het centrum en de ge­meen­schap de ker­ke­lijke erken­ning hebben ont­van­gen.

'La Vie' heeft een Mariale spiri­tua­li­teit waarbij de ver­schij­ningen in Lourdes een be­lang­rijke rol spelen. Veel mensen ervaren hun gebroken­heid. Het centrum richt zich op heelwor­ding van mensen en de be­ge­lei­ding die er gegeven wordt wil daaraan bijdragen. Een gevolg is daarbij vaak dat mensen genezen in hun Gods­re­la­tie en groeien in een inner­lijke band met de Heer.

Het centrum wil deze apos­to­lische ac­ti­vi­teit in en vanuit de katho­lie­ke Kerk doen. Wij wensen Elizabeth Duet en allen die verbon­den zijn met 'La Vie' daarvoor Gods zegen toe!

Terug