Arsacal
button
button
button
button


De eindjes aan elkaar knopen

Hoe help ik mensen met schulden?

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 8 april 2017 - 274 woorden

Er zijn veel mensen met schul­den. Bij 18% van de huis­hou­dens in Neder­land - bijna 1 op de 5 - zijn de schul­den risico­vol of proble­ma­tisch, zo’n 1,5 miljoen mensen. Naar schat­ting 544.000 à 764.000 huis­hou­dens hebben proble­ma­tische schul­den. Zij komen er alleen niet uit. Hoe kunnen zij geholpen wor­den? Welke stappen moeten dan geno­men wor­den? Die vraag komt ook bij PCI’s (Parochiële Caritasin­stel­lingen) en mensen die meedoen aan schuld­hulp­ver­le­nings­tra­jecten. Een boek met negen­tig vragen en ant­woor­den wijst de weg.

Onlangs (februari 2017) is een nieuwe uitgave ver­sche­nen van “De eindjes aan elkaar knopen. Cruciale vragen bij finan­ciële pro­ble­ma­tiek in de wijk” van Nadja Jungmann, Peter Wesdorp en Erica Schruer. Het is een uitgave van Platform 31, Postbus 30833, 2500 GV Den Haag, www.platform31.nl.

Het boek is heel prak­tisch van opzet met bij­voor­beeld los bij­ge­voegd een “Denkraam schul­den” een formulier waarop de re­flec­tie van een persoon op diens schul­den­si­tua­tie kan wor­den opge­schre­ven. Dit helpt iemand die in de schul­den zit om inzicht te krijgen in de eigen gevoelens over de situatie en motivatie te genereren om er iets aan te doen. Wat de uit­wer­king van schul­den op het leven van mensen is, waarom mensen in zo'n situatie zich afsluiten voor de wer­ke­lijk­heid, hoe die situatie hun relaties en ge­zond­heid beïn­vloedt, waarom ze domme dingen doen door onno­dige grote uitgaven, hoe een hulp­ver­le­ner in gesprek kan gaan, welke oplos­singen moge­lijk zijn en nog heel veel meer, komt aan de orde.

Voor mensen die met schuld­hulp­ver­le­ning te maken hebben of met mensen in schuld­si­tua­ties - en dus ook voor veel ker­ke­lijke vrij­wil­li­gers - is dit boek zeer aan te raden!

Terug