Arsacal
button
button
button
button


Helden en misdadigers: Een monument voor 48 omgekomen Joodse kinderen

Indrukwekkende plechtigheid in Laren

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 20 april 2017 - 399 woorden
Op de voorste rij o.m. pastoor vriend, opperrabijn Jacobs, ambassadeur van Israel Aviv Shir-On, Mariette Koster en burg. Elbert Roest
Op de voorste rij o.m. pastoor vriend, opperrabijn Jacobs, ambassadeur van Israel Aviv Shir-On, Mariette Koster en burg. Elbert Roest
Onthulling door overlevende Maurits Cohen en kleinkinderen
Onthulling door overlevende Maurits Cohen en kleinkinderen
Kranslegging door pastoor en dominee
Kranslegging door pastoor en dominee

Donder­dag­avond 20 april was ik in Laren aanwe­zig bij de ont­hul­ling van een bij­zon­der monu­ment dat door de ge­za­men­lijke in­span­ning van de bevol­king van Laren tot stand is geko­men. Ook pastoor Jan Vriend en de Larense pa­ro­chie hebben hier een be­lang­rijk aan­deel in gehad. Opperrabbijn Binyomin Jacobs sprak gedenk­waar­dige woor­den en gebe­den bij de ont­hul­ling. Ook een over­le­ven­de sprak...

Vlakbij de ingang van het R.K. kerkhof in Laren ligt een een stukje grond dat sinds deze avond het Reitsema­plant­soen heet. Het is genoemd naar Jan Reitsema, niet-Joodse directeur van de Berg Stich­ting, een in­stel­ling waar voor de oorlog uit huis geplaatste Joodse kin­de­ren wer­den op­ge­van­gen. Het huis was genoemd naar degene die de stich­ting finan­cieel moge­lijk had gemaakt, de rijke Joodse zakenman Sally Berg. Een familielid, nazaat van een zus van Berg, mw. Mariëtte Koster, ver­telde over deze bij­zon­dere persoon. Reitsema heeft door enorme en heldhaf­tige inzet veel kin­de­ren kunnen red­den van depor­ta­tie. Helaas niet alle pupillen: 48 van hen zijn naar een con­cen­tratie­kamp afge­voerd, evenals vier stafle­den. Hun namen zijn nu vereeuwigd in een gedenkplaat bij het monu­ment.

Op ini­tia­tief van de Larense Ineke Hilhorst is een gedenk­plaats voor deze jongens en meisjes en de stafle­den tot stand geko­men, waaraan de burge­mees­ter Elbert Roest be­lang­rijke mede­wer­king heeft gegeven. Ook de pastoor van de Larense Sint Jans­basi­liek heeft zich hier­voor ingezet, mensen geën­thou­sias­meerd en geld bijeen gegaard. Hij en de dominee, die bei­den lid zijn van de aanbevelings­com­mis­sie, leg­den een krans bij het nieuwe monu­ment dat door Lon Pennock is ont­wor­pen.

Er was een mooi, in­druk­wek­kend pro­gram­ma bij de ont­hul­ling waaraan de leer­lin­gen van de Laar & Berg scholen­ge­meen­schap, die huist op de plaats van de Berg­stich­ting, volop deel had­den: zij maakten muziek, lazen eigen gedichten. Onder hen een Syrische vluch­te­linge, die was gevlucht voor opnieuw een oorlog...

Maurits Cohen, een van de kin­de­ren van des­tijds die het wel overleefde, sprak ontroerende woor­den over het gruwe­lijke wat in de tweede wereld­oor­log is gebeurd en over hoe hij toch de blik naar de toe­komst en de dank­baar­heid gericht houdt. Als teken daar­van ston­den drie van zijn klein­kin­de­ren naast hem bij het uit­spre­ken van zijn gela­den woor­den.

De intitia­tiefnemers Ineke Hilhorst, Teun Koetsier en Elbert Roest hebben tevens een boekje ge­pu­bli­ceerd met de namen van de slacht­of­fers op de kaft “De slag om de Berg-stich­ting”, waarin de ach­ter­gron­den van het monu­ment nog eens kunnen wor­den nagelezen.

Terug