Arsacal
button
button
button
button


Wie gooit een bom als hij vol liefde, vreugde en vrede is?

Mis bij de Nieuwe Bavo Bloeit

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 21 april 2017 - 826 woorden
Wie gooit een bom als hij vol liefde,  vreugde en vrede is?
Wie gooit een bom als hij vol liefde,  vreugde en vrede is?
(foto: P.J. Frankenhuizen)
Wie gooit een bom als hij vol liefde,  vreugde en vrede is?
(foto: P.J. Frankenhuizen)

De ka­the­draal is prach­tig versierd met bloemen in thema's gerangschikt die passen bij de bete­ke­nis van de ka­the­draal. Dit weekend komt het Chichester Cahedral Choir, zater­dag­avond met een concert, zon­dag met de heilige Mis. Op vrij­dag 21 april was er om 13.00 uur een speciale Mis bij gelegen­heid van ‘De Nieuwe Bavo bloeit’, waarvoor de pa­ro­chies waren uit­ge­no­digd. Een bloemrijke vie­ring... maar wat is eigen­lijk de zin van al die bloemen?

Het was de eerste keer dat deze Mis werd gevierd en deze uit­no­di­ging was gedaan en dat moet mis­schien nog wennen. Er waren goed hon­derd gelo­vi­gen geko­men voor deze speciale vie­ring temid­den van alle bloemen. Uit Am­ster­dam waren de pa­ro­chies van Oud-West en de Portugese pa­ro­chie geko­men.

De ka­the­draal is de hele dag open om de bloemen te kunnen bewon­de­ren.

 

Homilie

Paas­ge­voel

Wat ziet de ka­the­draal er prach­tig uit!
Je wordt van­zelf al blij als je dit ziet.
De bloemen geven kleur en leven;
alles wat groeit en bloeit
doet ons aan de Schepper van al dit moois,
aan Hem die leven geeft
aan heel de schep­ping
denken.
Je krijgt in de ka­the­draal
tij­dens “de nieuwe Bavo bloeit”
bijna van­zelf een Paas­ge­voel:
vreugde en vrede,
de Heer is verrezen.
Als we ons goed voelen en blij zijn,
als we bedanken en bewon­de­ren,
krijgen we energie en zin
om iets te onder­ne­men.

Onder­stroom

En als dat bij ons ook nog voort­komt
uit een diepe geloofs­er­va­ring
- God bestaat, Hij leeft en Hij heeft mij lief -
dan wordt dat danken en bewon­de­ren,
die vreugde en die vrede
die we ervaren bij het zien van iets heel moois,
een soort onder­stroom van ons leven,
die er blijft zelfs als het leven tegenzit.
Omdat Hij er altijd is,
omdat we altijd in Gods liefde zijn geborgen.

Een bijdrage aan een betere wereld

Na­tuur­lijk kan dat ook de andere kant opgaan:
dat iemand zoveel nega­tiefs heeft mee­ge­maakt,
dat dit de onder­stroom van het leven wordt.
Maar ik hoop voor ieder van ons
dat we het mooie, het schone, goede en ware
mogen kunnen zien
en dat dit de onder­stroom van ons leven mag zijn.
Zeker zou­den we daarom kunnen bid­den,
voor ons­zelf en heel de wereld.
Wie zou nog tot ter­ro­ris­tische daden komen
als hij of zij vol was
van alle mooie dingen in deze wereld?
Wie gaat er een bom gooien
als hij vol vrede, vreugde en liefde is?
Daarom is een bloe­menspektakel
als wat we hier nu meemaken in de ka­the­draal
iets goeds en moois
en zelfs een bijdrage aan een betere wereld:
het helpt ons om Paas­mensen te zijn,
met dank­baar­heid en vreugde te leven
en met oog voor het won­der.

Prince Harry

Wie er oog voor heeft,
ziet het won­der overal,
wie als het ware ‘op­ge­slo­ten’ is,
ziet geen won­der en geen vreugde.
Wat erg als iemand dat niet kan zien.

Ik vond het deze week heel mooi en moe­dig
hoe prins Harry getuigde
hoe hij uit die put van verdriet gekropen was.

Laten we zon­der iets weg te stoppen,
zoeken naar wat vreugde geeft
en waar, goed en mooi is!
Als we blij zijn en dank­baar, posi­tief gestemd,
krijgen we veel zin en energie
om po­si­tie­ve dingen te doen.

Aardse termen

Ook de apos­te­len had­den
gere­geld last van een ‘dip’;
dan zagen zij het niet meer zitten;
het evan­ge­lie van vandaag
laat het ons zien.
Jezus was al een paar keer
aan Zijn leer­lin­gen ver­sche­nen,
maar die had­den echt tijd nodig
om afstand te doen
van hun eigen gedachten en dromen
over hoe het had moeten zijn
- waarbij die leer­lin­gen eigen­lijk meer
in aardse termen had­den gedacht:
een ko­nink­rijk op aarde
en een mooie baan als minister
op de Balkenende-norm gesalarieerd,
dat was hun ideaal -.
Die ver­wach­tingen waren de bodem inge­slagen.
Dan gaan ze maar weer doen
waar ze goed in waren: vissen.

153 vissen

Daar op het meer van Tiberias, het meer van Galilea,
maken ze dan opnieuw het won­der mee
dat hun er ooit toe had gebracht
die netten in de steek te laten
en Jezus te volgen:
ze vangen net als toen een enorme hoeveel­heid vissen,
zoveel als men toen dacht
dat er soorten vissen waren:
153 stuks.
Die 153 staan sym­bo­li­sch
voor alle volken van de wereld.
Zo wordt die vis­vangst een soort aan­wij­zing
en ont­ke­tent die energie
om de nieuwe taak waarvoor de apos­te­len staan,
daad­wer­ke­lijk op zich te gaan nemen:
Gaat uit over heel de wereld
en verkon­digt het evan­ge­lie
aan alle volkeren.
Die vis­vangst wordt een voorproefje
van het Pinkster­feest.

Wat doet mij goed?

Zo gaat het bij ons eigen­lijk ook:
Vraag het uzelf maar af:
wat heeft mij vuur en kracht gegeven?
Wat was er in mijn leven
dat mij op het spoor van geloof en ver­trouwen,
van hoop en vreugde heeft gezet?
Keer in gedachten
naar die momenten terug,
dat zijn de keren geweest
dat we een weg gewezen kregen,
daaruit kunnen we begrijpen
wat voor doel, wat voor zin
ons leven heeft
en wat ons vreugde geeft.

Ik hoop dat “De nieuwe Bavo bloeit”
U goed mag doen,
kracht en vreugde geeft
om Uw zen­ding als mens en als christen
te vol­bren­gen.

Hij is verrezen!
Amen

Terug