Arsacal
button
button
button
button


Hoe nu verder met de vluchtelingen?

Caritasdag over statushouders

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 29 april 2017 - 199 woorden
de crusisten met certificaat
de crusisten met certificaat
Veel leden van het Marialegioen waren aanwezig en hadden de cursus gedaan, hier hun president Isa Weger
Veel leden van het Marialegioen waren aanwezig en hadden de cursus gedaan, hier hun president Isa Weger
Hoe nu verder met de vluchtelingen?

In Heiloo werd op 29 april de dio­ce­sane dag van de caritas van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam gehou­den. Ruim zes­tig mensen, groten­deels verbon­den met de Parochiële Caritasin­stel­lingen lieten zich in­spi­re­ren rond het thema: ‘Welkom?!’ over aan­dacht voor de toe­ge­la­ten vluch­te­lingen. Ook werd het cer­ti­fi­caat uit­gereikt aan degenen die de basis­cur­sus Caritas voor mi­gran­ten had­den af­ge­slo­ten.

De deel­ne­mers volg­den een inte­res­sant en in­spi­re­rend pro­gram­ma met een inlei­der van Vluch­te­lingen­werk, in­for­ma­tie over in­te­gra­tie van vluch­te­lingen in Neder­land en good practices van Parochiële Caritasin­stel­lingen (PCI’s ) en - over de grenzen heen - wat Caritas inter­na­tio­nalis doet voor vluch­te­lingen in en uit Syrië.

Zelf heb ik het slot van de ochtend mee­ge­maakt en mocht daar de cer­ti­fi­ca­ten uitreiken aan de deel­ne­mers (voor zover ze aanwe­zig waren, een aantal kon er niet bij zijn) die Caritas voor mi­gran­ten hebben af­ge­slo­ten, een cursus die vooral wordt gevolgd en toegepast binnen de vele mi­gran­ten­ge­meen­schappen in het bisdom.

Van harte felici­teer ik alle geslaagde deel­ne­mers aan deze cursus en wens hen veel zegen toe over hun caritas-werk.

Van alle kanten hoorde ik dat de deel­ne­mers aan deze dag erg tevre­den waren met en geïnspireerd door het gebo­den pro­gram­ma.

Terug