Arsacal
button
button
button
button


Bisschoppen en rabbijnen ontmoeten elkaar in Israël

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 2 mei 2017 - 320 woorden

Dins­dag 2 en woens­dag 3 mei neem ik deel aan een ont­moe­ting van kar­di­na­len, bis­schop­pen en rabbijnen in Israël, geor­ga­ni­seerd door de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg. Een po­si­tie­ve erva­ring...

De ont­moe­ting vindt plaats in het Domus Galilaeae aan de noord­kant van het Meer van Galilea. In zekere zin is het pro­gram­ma van deze dagen secundair. Het feit dat zo’n 180 rabbijnen, vijf kar­di­na­len, zes­tien bis­schop­pen met pries­ters en leken samen zijn in een goede en ontspanen sfeer met veel on­der­lin­ge, in­for­mele contacten, is al zeer waarde­vol.

Het idee was ontstaan naar aan­lei­ding van een symfonie die Kiko Arguello, ini­tia­tiefnemer van de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg, heeft gecompo­neerd. Het is een muziek­werk ‘Het lij­den van de on­schul­digen’, over het lij­den van Jezus Christus en Zijn moe­der Maria en over de ver­rij­ze­nis, maar erin is opgeno­men het ‘shema Israel’, de Joodse ge­loofs­be­lij­de­nis, de kern van het geloof dat wij met het Joodse volk delen. Een gedeelte gaat over het zwaard als aandui­ding van dat lij­den, een term die de profeet Ezechiel heeft gebruikt.

Daarbij komt dat het hele werk ook beluisterd kan wor­den en vanaf de eerste uit­voe­ringen inder­daad beluisterd is als uitdruk­king van het lij­den van het Joodse volk door de verschrik­kingen van de Shoah, die wij deze week gedenken, en van het opnieuw tot leven komen van het Joodse volk in de tijd daarna.

Deze symfonie werd dan ook op de eerste ochtend van de ont­moe­ting uitge­voerd door een groot koor en orkest, onder lei­ding van Hanus Tomas en becom­mentarieerd door rabbijnen Green­berg en David Rosen - die ook de mooie ont­wik­ke­ling van de relates tussen het Joodse volk en de katho­lie­ke kerk in de laatste tien­tal­len jaren belichtte - , Kiko Arguello en kar­di­na­len.

Tijdens een voorstelronde bleek dat de ongeveer vier­hon­derd deel­ne­mers daad­wer­ke­lijk uit alle delen van de wereld kwamen: Australië, de VS, Latijns Ameri­kaanse lan­den, Europa en - in min­dere mate - Afrika en Azië.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug