Arsacal
button
button
button


Nederlandse bisdommen aan Maria toegewijd

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 13 mei 2017
Nederlandse bisdommen aan Maria toegewijd

Terwijl paus Franciscus in Fatima was om het eeuw­feest van de verschijningen van Maria te vieren kwamen alle Neder­landse bis­schop­pen samen in de Onze Lieve Vrouwe basiliek in Maastricht om de Neder­landse bisdommen aan het on­be­vlekt hart van Maria toe te wijden.

Van het bisdom Haarlem- Amsterdam waren de bis­schop­pen mgr Jozef Punt en mgr Van Burgsteden en ik aanwezig om ook dit bisdom en alle parochies en gelovigen aan het on­be­vlekt hart van Maria toe te wijden. Behalve de bis­schop­pen die op dit moment nog deel uit maken van de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie (mgr. Jan van Burgsteden, hoewel emeritus vervult een referent­schap en maakt deel uit van de conferentie) was ook kardinaal Adrianus Simonis aanwezig.

Het was voor het eerst sinds 1943 dat de Neder­landse bis­schop­pen dit samen deden. In de Mariaverschijningen van Fatima was uitdrukkelijk gevraagd om Rusland, later: heel de wereld op deze wijze aan Maria toe te wijden. Paus Pius XII had dit in 1942 gedaan en ook paus Johannes Paulus II en paus Franciscus hebben de wereld aan het on­be­vlekt hart van Maria toevertrouwd en toegewijd.

De bis­schop­pen werden hartelijk welkom geheten in de pastorie door mgr. Jan Vries, rector van de basiliek en pastoor van de parochie, die de viering had geor­ga­ni­seerd.

De vele se­mi­na­risten van het bisdom Roermond waren bij de viering aanwezig in toog en superpli; onder hen zijn se­mi­na­risten uit India en de priester­stu­denten van het Redemptoris Mater seminarie die de Neocatechumenale weg volgen.

Vesper­vie­ring

De Neder­landse bis­schop­pen gingen om 15.00 uur de overvolle basiliek binnen voor een plechtige vespers. Tijdens de vespers hield kardinaal Eijk een homilie waarin hij onder meer wees op de dramatische antigodsdienstige politieke situatie waarin Portugal zich ten tijde van de verschijningen bevond. De verschijningen van Maria brachten een ommekeer ten goede mee. Dat hopen we natuurlijk ook voor de situatie waarin de kerk in ons land zich nu bevindt. Samen met de gelovigen spraken de bis­schop­pen daarna de toe­wijding uit voor het beeld van Onze Lieve Vrouw van Fatima dat voor in de basiliek was opgesteld.

Aan het einde van de plechtigheid werden ver­te­gen­woor­digers van allerlei groepen gelovigen uitgenodigd een kaars bij Maria te ontsteken: behalve ver­te­gen­woor­digers van de parochie, waren er een se­mi­na­rist, een religieuze (blauwe zuster), iemand van de neocatechumenale weg, iemand van kinderen bidden voor kinderen en andere groepen.

Heilige Servatius

Na afloop bezochten de bis­schop­pen voor zover zij gelegenheid hadden nog het graf van de heilige Servatius, ook in Maastricht, wiens feestdag eveneens op 13 mei wordt gevierd. Het was een kort bezoek samen met deken John Dautzenberg aan de grafkapel die zich in de crypte van de Sint Servatius­basi­liek bevindt. Daar hebben we de ge­loofs­be­lij­de­nis, een Onze Vader en Wees gegroet gebeden. Intussen was in de kerk een viering bezig met zo'n 130 misdienaars uit Bornheim in Duitsland waar een Servatius­parochie is.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug