Arsacal
button
button
button
button


Nederlandse bisdommen aan Maria toegewijd

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 13 mei 2017 - 465 woorden
Nederlandse bisdommen aan Maria toegewijd

Terwijl paus Fran­cis­cus in Fatima was om het eeuw­feest van de ver­schij­ningen van Maria te vieren kwamen alle Neder­landse bis­schop­pen samen in de Onze Lieve Vrouwe basiliek in Maastricht om de Neder­landse bis­dom­men aan het on­be­vlekt hart van Maria toe te wij­den.

Van het bisdom Haar­lem- Am­ster­dam waren de bis­schop­pen mgr Jozef Punt en mgr Van Burg­ste­den en ik aanwe­zig om ook dit bisdom en alle pa­ro­chies en gelo­vi­gen aan het on­be­vlekt hart van Maria toe te wij­den. Behalve de bis­schop­pen die op dit moment nog deel uit maken van de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie (mgr. Jan van Burg­ste­den, hoewel emeritus vervult een refe­rent­schap en maakt deel uit van de con­fe­ren­tie) was ook kar­di­naal Adrianus Simonis aanwe­zig.

Het was voor het eerst sinds 1943 dat de Neder­landse bis­schop­pen dit samen deden. In de Mariaver­schij­ningen van Fatima was uit­druk­ke­lijk gevraagd om Rusland, later: heel de wereld op deze wijze aan Maria toe te wij­den. Paus Pius XII had dit in 1942 gedaan en ook paus Johannes Paulus II en paus Fran­cis­cus hebben de wereld aan het on­be­vlekt hart van Maria toe­ver­trouwd en toegewijd.

De bis­schop­pen wer­den harte­lijk welkom geheten in de pastorie door mgr. Jan Vries, rector van de basiliek en pastoor van de pa­ro­chie, die de vie­ring had geor­ga­ni­seerd.

De vele se­mi­na­risten van het bisdom Roermond waren bij de vie­ring aanwe­zig in toog en superpli; onder hen zijn se­mi­na­risten uit India en de pries­ter­stu­denten van het Re­demp­to­ris Mater semi­na­rie die de Neo­ca­te­chu­me­nale weg volgen.

Vesper­vie­ring

De Neder­landse bis­schop­pen gingen om 15.00 uur de over­volle basiliek binnen voor een plech­tige vespers. Tijdens de vespers hield kar­di­naal Eijk een homilie waarin hij onder meer wees op de dra­ma­tische antigods­diens­tige poli­tieke situatie waarin Portugal zich ten tijde van de ver­schij­ningen bevond. De ver­schij­ningen van Maria brachten een omme­keer ten goede mee. Dat hopen we na­tuur­lijk ook voor de situatie waarin de kerk in ons land zich nu bevindt. Samen met de gelo­vi­gen spraken de bis­schop­pen daarna de toe­wij­ding uit voor het beeld van Onze Lieve Vrouw van Fatima dat voor in de basiliek was opge­steld.

Aan het einde van de plech­tig­heid wer­den ver­te­gen­woor­digers van allerlei groepen gelo­vi­gen uit­ge­no­digd een kaars bij Maria te onts­te­ken: behalve ver­te­gen­woor­digers van de pa­ro­chie, waren er een se­mi­na­rist, een reli­gi­euze (blauwe zuster), iemand van de neo­ca­te­chu­me­nale weg, iemand van kin­de­ren bid­den voor kin­de­ren en andere groepen.

Heilige Servatius

Na afloop bezochten de bis­schop­pen voor zover zij gelegen­heid had­den nog het graf van de heilige Servatius, ook in Maastricht, wiens feest­dag even­eens op 13 mei wordt gevierd. Het was een kort bezoek samen met deken John Dautzen­berg aan de graf­ka­pel die zich in de crypte van de Sint Servatius­basi­liek bevindt. Daar hebben we de ge­loofs­be­lij­de­nis, een Onze Vader en Wees gegroet gebe­den. Intussen was in de kerk een vie­ring bezig met zo'n 130 mis­die­naars uit Bornheim in Duits­land waar een Servatius­paro­chie is.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug