Arsacal
button
button
button
button


Priester Frans Geels plotseling overleden

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 19 mei 2017 - 337 woorden
Priester Frans Geels (l.) bij zijn 25 jarig priesterfeest in het seminarie
Priester Frans Geels (l.) bij zijn 25 jarig priesterfeest in het seminarie
Past. Frans Geels met rector/vicaris Gerard Bruggink
Past. Frans Geels met rector/vicaris Gerard Bruggink

Donder­dag­avond 18 mei is Frans Geels plot­se­ling overle­den. Jarenlang was hij als supervisor en docent aan het groot­semi­narie en het Sint Boni­fa­tius-instituut van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam verbon­den.

Pastoor Frans Geels was eerst pas­to­raal werker geweest en werd in 1986 door mgr. Joseph Lescrauwaet in de St. Nicolaas­kerk (nu basiliek) in Am­ster­dam, waar hij werk­zaam was, tot pries­ter gewijd. In de eerste jaren dat het groot­semi­narie van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam in Vo­ge­len­zang was, werd hij daarbij betrokken als docent voor pas­to­rale gespreks­voe­ring en als supervisor. Later was hij ook betrokken bij het Sint Boni­fa­tius­in­sti­tuut en begeleidde op deze wijze vele pries­ters, diakens en cate­chisten op hun weg naar de wij­ding of zen­ding. Velen bewaren dier­ba­re her­in­ne­ringen aan zijn super­vi­sie en velen kwamen ook nu hun wij­ding of zen­ding bij hem terug voor gesprekken en be­ge­lei­ding. Daar­naast was hij betrokken bij de dienst catechese van het bisdom, samen met toen­ma­lig vica­ris voor catechese dr. Guus Hendriks, met wie hij ook in het semi­na­rie in de afdeling pas­to­rale theo­lo­gie samen­werkte.

Heel gauw bleek hij een zwak hart te hebben, waarvoor hij in die beginfase van het semi­na­rie al een keer was opgeno­men in het Onze Lieve Vrouwe gasthuis in Am­ster­dam. Toen kwam hij er uit­ein­delijk goed bovenop, maar zijn hartconditie bleef hem parten spelen. Twee jaar gele­den ging hij met emeritaat van­wege zijn vermin­derde ge­zond­heid. In het afgelopen jaar heeft hij voor ver­schil­lende aandoe­ningen lang in het zie­ken­huis gelegen. Toch was hij vol hoop en eigen­lijk meldde hij nog maar kort gele­den dat hij een goede uit­slag had gekregen en dat alles er goed uitzag. Maar het hart bleef zwak en dat heeft de door­slag gegeven: don­der­dag­avond 18 mei is hij tame­lijk plot­se­ling overle­den. Hij is 67 jaar gewor­den.

Graag gedenk ik hem als een harte­lijk docent en staflid op het semi­na­rie en het Sint Boni­fa­tius­in­sti­tuut. Moge hij rusten in vrede!

De uit­vaart zal wor­den gevierd in de ka­the­draal op woens­dag 24 mei om 12.00 uur. De avond tevoren is er van 20.00 - 21.00 uur gelegen­heid afscheid te nemen in het uit­vaart­cen­trum aan de Parklaan 36 in Haar­lem.

Terug