Arsacal
button
button
button
button


Waarom MOET je blijven bidden?

TV Mis uit de kathedraal

Overweging Preek - gepubliceerd: zondag, 28 mei 2017 - 1175 woorden
TV Mis uit de kathedraal
TV Mis uit de kathedraal
Visagiste
Visagiste
Regie
Regie

De TV-Mis kwam op zon­dag 28 mei uit de ka­the­drale basiliek van Sint Bavo. Het is de zon­dag waarop we gedenken dat de apos­te­len bid­dend hebben gewacht op de komst van de heilige Geest. Ook voor alle chris­te­nen is dit een tijd van gebed, bij­voor­beeld door het gebed van de Pinksternoveen te bid­den dat U onderaan dit bericht vindt.

Het was een beetje een uit­daging voor de ka­the­draal om op deze zon­dag de TV-mis te hebben: het ka­the­drale koor is op tournee naar Keulen, veel mensen zijn weg. De Bishop's sin­gers waren er gelukkig wel, met vier mensen hebben ze toch een prach­tig gezongen Mis ten gehore gebracht.

De crew van KRO is 's morgens al heel vroeg aanwe­zig om alles voor te berei­den en te oefenen, dat loopt gesmeerd. Cele­brant, diaken en mis­die­naars wor­den geschminkt (zie foto 2) en en regie heeft een eigen, verdekte plaats in de kerk (zie foto 3).

Dit was de tweede keer in deze reeks dat de TV MIs uit de ka­the­draal kwam; de volgende keer is 27 au­gus­tus.

 

Inlei­ding

Harte­lijk welkom,
U hier in de kerk en alle mensen thuis,
op deze zon­dag tij­dens de Pinksternoveen,
zoals de negen dagen van voor­be­rei­ding
op het Pinkster­feest wor­den genoemd.
We bid­den vandaag om de heilige Geest,
die wij ver­wach­ten op het Pinkster­feest
met Zijn zeven mooie gaven:
Wijs­heid, Inzicht, Raad en Sterkte,
Vroom­heid, Liefde en Eerbied voor God.

Maar we zijn niet volmaakt.
Laten we eerst erkennen voor God en voor elkaar
dat we zeker niet altijd
hebben geleefd, gedacht en gehandeld
vanuit de kracht en de gaven
die de Geest van God ons geeft.

 

Homilie

Bidden met je hart

Wanneer hebt U echt kunnen bid­den,
met heel Uw wezen, heel Uw hart?
Mis­schien zijn er momenten in uw leven geweest
- of is dat nu ook zo -
dat het gebed voor u bij­zon­der krach­tig en sterk was.
In som­mi­ge perio­den van ons leven
valt het ons nu eenmaal ge­mak­ke­lijker om te bid­den
dan in andere tij­den....
Dat we ge­mak­ke­lijk bid­den
zal ons kunnen over­ko­men
wanneer we iets ervaren
dat groter is dan ons­zelf,
dat wij niet in de hand hebben.
Dat kan bij­voor­beeld gebeuren
bij de geboorte van een kind
of bij zorgen of een grote nood.
“Nood leert bid­den”.
Tijdens de tweede wereld­oor­log
zaten in Neder­land de kerken stamp­vol.
Maar ook een intense vreugde
laat ons iets van God ervaren:
als ons hart van dank­baar­heid vervuld is,
stroomt het over in een mooi gebed.

Voorbij­gan­gers...

Als we vurig kunnen bid­den
zit er altijd wel iets in van een erva­ring
dat wij maar kleine mensen zijn,
ster­fe­lijk, af­han­ke­lijk, als een kind
en dat we gedragen wor­den door een groot geheim,
veel groter dan wij­zelf zijn,
een geheim dat we God en Vader mogen noemen.

Zo is het leven na­tuur­lijk ook:
we zijn maar voorbij­gan­gers, passanten op aarde,
maar het is mooi als ons dat kan vervullen
niet als iets naars en akeligs
maar met een dank­baar gebed
omdat we bij God geborgen zijn.

Jezus en de leer­lin­gen bid­den

In het evan­ge­lie was Jezus vandaag aan het bid­den.
Hij zit mid­den in een hef­tig gebeuren:
het is Zijn laatste avondmaal;
Hij staat voor Zijn lij­den en dood,
dit is “Zijn uur”.
Hij bidt voor Zijn dier­ba­re vrien­den.

Ook de apos­te­len waren aan het bid­den
in de eerste lezing van vandaag,
samen met Maria, de moe­der van Jezus.
Die apos­te­len zaten met onzeker­heid, met vragen;
hun vriend en Heer is gestorven en verrezen;
hoe zal het ver­der gaan?
Ze hebben samen gebe­den om kracht.
Toen kwam de heilige Geest.

Van ons allemaal

Deze zon­dag is dus de zon­dag van het gebed.
Het gebed is iets van ons allemaal.
Zelfs mensen die ‘niet geloven’, bid­den,
want op som­mi­ge momenten
komt het gebed spon­taan en van­zelf uit hun hart.
Van harte bid­den doet ons goed
en geeft God eer.

Ruimte en afstand

Het gebed helpt ons ook
om een beetje afstand te nemen,
want zorgen en nood slorpen ons soms op;
soms kunnen we nergens anders aan denken
dan aan een nood die ons bedrukt.
Onze gedachten draaien dan in een kringetje rond,
tenzij we gaan bid­den,
want bid­den is aller­eerst
ons­zelf plaatsen in de ruimte van God
en dus van het grote Geheim
dat ons leven draagt.
Het gebed is als het ware een beetje vakantie,
je zorgen achterlaten, loslaten:
vacare Deo, vrij zijn voor God.
Zoals een vakantie al kan helpen
om dingen anders te bekijken
omdat er afstand en ruimte is,
zo geeft het gebed
inner­lijke afstand en inner­lijke ruimte,
omdat we uit­gaan van ver­trouwen
in de Voor­zienig­heid:
We zijn niet alleen
en ook al moeten we soms door pijn en nood:
het is niet voor niets
en we wor­den gedragen
ook hier door­heen...

Ver­heer­lij­king

Zo zag Jezus het tenminste,
in die zaal van het Laatste Avondmaal:
Hij huiverde en sid­derde
voor wat Hem nog te wachten stond:
Zijn lij­den en dood,
maar Hij moet er door heen,
het hoort bij Zijn missie.
Jezus ziet het in per­spec­tief
want Zijn weg is naar de hemel, naar de Vader.
Daarom noemt Hij die weg "ver­heer­lij­king".
Hij houdt dat grote verge­zicht voor ogen
en moe­digt ons aan dat ook te blijven doen.

Het wezen­lijke blijven zien

Als een baby pas geboren is,
zijn ouders vol bewon­dering
voor dit won­der: het is prach­tig.
Dan gaat het huilen, komen de tandjes,
de puber­teit is later hef­tig,
er komen mis­schien relatie­pro­ble­men of drugs
en wat al niet meer.
Al tre­den die problemen
dan erg op de voor­grond,
toch is en blijft het leven een geschenk,
en is die mens een schepsel en mooi.
Als we voor iemand bid­den,
wor­den we geholpen
om dat te blijven zien.

Dus, laten we bid­den en blijven bid­den
om God te eren,
te vragen om Zijn Geest
en om alles in een grotere samenhang te kunnen zien.
AMEN

 

Voor­bede

B. Bidden we nu dat de Geest van God
zal wonen in onze harten
en dat Hij zal komen
over de wereld, over de kerk, over ons allen.

L. Dat de Geest die één maakt
de Kerk als één ge­meen­schap zal bewaren
en ook alle chris­te­nen tot een­heid zal brengen.

L. Dat de Geest die wijs­heid schenkt
de lei­ders van alle volken
een geest van inzicht en ver­zoe­ning zal schenken,
opdat er vrede zal zijn.

L. Dat de Geest van inzicht, van sterkte en vroom­heid
alle jonge mensen zal helpen
om goede keuzes te maken
en hun band met God zal ver­ster­ken.

L. Dat de Geest van liefde
ons allen zal bezielen
met liefde voor de naasten,
vooral voor wie een­zaam zijn of arm,
ziek of niet in tel.

INTENTIES, onder meer werd gebe­den voor de Koptische chris­te­nen die deze dagen bij een nieuwe aan­slag om het leven kwamen of erns­tig gewond raakten, terwijl ze op bede­vaart waren. Onder hen waren veel kin­de­ren en jon­ge­ren....

 

Gebed van de Pinksternoveen

B. Kom heilige Geest,
vervul de harten van de gelo­vi­gen
en ontsteek in hen het vuur van Uw liefde.
Zend uw Geest uit
en alles zal wor­den her­schapen.

A. En Gij zult het aanschijn der aarde vernieuwen

B. God, Gij hebt de harten van de gelo­vi­gen
door de ver­lich­ting van de heilige Geest on­der­we­zen.
Geef dat wij door die heilige Geest
de ware wijs­heid mogen bezitten
en ons altijd over Zijn vertroos­ting
zullen verheugen.
Door Christus onze Heer.

A. Amen

Terug