Arsacal
button
button
button
button


Mgr. Ron van den Hout tot bisschop gewijd

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 3 juni 2017 - 436 woorden
Welkom in de Martinikerk bij de receptie, samen met mgr. De Korte
Welkom in de Martinikerk bij de receptie, samen met mgr. De Korte
In de intochtsprocessie worden nog snel enkele priesters en bisschoppen bijgeschminkt voor de tv uitzending
In de intochtsprocessie worden nog snel enkele priesters en bisschoppen bijgeschminkt voor de tv uitzending
Wachtend tot de plechtigheid begint...
Wachtend tot de plechtigheid begint...

De dag voor Pink­ste­ren daalde de heilige Geest alvast neer in de Groningse ka­the­draal. Daar werd mgr. dr. Ron van den Hout tij­dens een sfeer­volle plech­tig­heid in een volle ka­the­draal tot bis­schop gewijd.

Gelukkig waren er toch nog veel mede-bis­schop­pen aanwe­zig, want het was geen ge­mak­ke­lijke dag, wat dat betreft: de moe­der van Mgr. Everard de Jong werd op deze dag begraven (ik heb bij­zon­der aan haar gedacht tij­dens de Mis) en de bede­vaart Kevelaer vierde het 375-jarig jubileum van het bestaan van die bede­vaart met een pau­se­lijk legaat. Het bisdom Roermond is daar bij­zon­der bij betrokken (Kevelaer viel des­tijds onder dat bisdom) en ook met onder meer Utrecht bestaan er hechte ban­den. Daardoor kon­den ver­schil­lende bis­schop­pen niet aanwe­zig zijn.

Maar kar­di­naal Willem Eijk was aanwe­zig als hoofd­con­se­cra­tor, ook waren er mgr. Gerard de Korte, voor­gan­ger van de nieuwe bis­schop, bis­schop van het her­komst-bisdom van mgr. Van den Hout en co-con­se­cra­tor samen met mgr. Rob Mutsaerts, hulp­bis­schop en vica­ris-generaal van het bisdom Den Bosch. Uit Haar­lem waren we met drie bis­schop­pen naar het Groningse afgereisd om getuige te zijn van dit heuglijk gebeuren en mede de han­den op te leggen. De Apos­to­lische Nuntius, mgr. Aldo Cavalli con­ce­le­breerde en reikte de pau­se­lijke benoe­mingsbulle over aan kanun­nik Arjen Bultsma die deze in Neder­landse vertaling voorlas.

De plech­tig­heid was zeer goed ver­zorgd en de mooie Groningse ka­the­draal was stamp­vol. Veel mensen had­den nog graag willen komen maar had­den geen kaart meer kunnen krijgen, omdat de kerk maximaal gevuld was. De com­mis­sa­rissen van de Koning van Gro­nin­gen en Friesland waren aanwe­zig, evenals de burge­mees­ter van Gro­nin­gen.

Kar­di­naal Eijk ging in zijn homilie in op de kwali­teiten van de wij­de­ling die hij als docent aan het Sint Jans­cen­trum had leren kennen. Met name ging hij in op het anker (en de bijbe­ho­rende wapen­spreuk) in het wapen van de nieuwe bis­schop als teken van de hoop. Dat anker moeten we leggen bij de hemelpoort: de hoop op het eeuwig leven bij God is wat ons uit­ein­delijk beweegt.

Ook de nieuwe bis­schop zelf hield een toe­spraak, zoals gebruike­lijk aan het einde van de heilige Mis. Nuchter en hel­der, zoals hij is, sprak hij zon­der poespas en een­vou­dig, waar­mee hij een mentali­teit liet zien die denk ik uits­te­kend bij de mensen van het Noor­de­lijke bisdom zal blijken te passen.

Na afloop van de vie­ring was er een receptie in de Martini­kerk, die ooit in de zes­tien­de eeuw nog even ka­the­draal is geweest. Daar zijn ooit twee bis­schop­pen geïnstalleerd, voordat de Re­for­ma­tie doorzette en het katho­li­cisme verbo­den werd. Sinds het herstel van het bisdom Gro­nin­gen is mgr. Van den Hout de vijfde bis­schop.

Terug