Arsacal
button
button
button
button


24 Jongeren ontvangen Tweede Pinksterdag Vormsel

Duivendrecht en Amsterdam-Zuidoost

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 5 juni 2017 - 209 woorden

Op tweede Pinkster­dag was de Sint Urbanus­kerk in Dui­ven­drecht bijna helemaal gevuld met pa­ro­chi­anen, vrien­den en familie van de 24 jon­ge­ren die op deze dag het heilig vormsel hebben ont­van­gen. Behalve uit Dui­ven­drecht kwamen de vor­me­lin­gen uit De Graan­kor­rel, de pa­ro­chie van Amnster­dam Zuid-Oost (Bijlmer).

Twee vor­me­lin­gen waren door omstan­dig­he­den verhin­derd en zullen later wor­den gevormd, in totaal waren er dus eigen­lijk 26 vor­me­lin­gen. Het was een mooie, fees­te­lij­ke vie­ring, waarin het Familie­koor van Dui­ven­drecht zong en pater Marianus Jehandut svd con­ce­le­breerde. De diakens Theo van Stiphout en Han Hartog assis­teer­den. De vor­me­lin­gen waren goed voor­be­reid door mw. Phily Hinfe­laar en cate­chiste Santa Jaddoe.

Een vijftal vor­me­lin­gen deed ook de eerste heilige communie; de kan­di­da­ten waren allen middel­ba­re scholieren of nog ouderen. Ik hoorde trouwens zowel over deze twee pa­ro­chies als over de pa­ro­chie van Diemen (die allen behoren tot het samen­wer­kings­ver­band Clara Fran­cis­cus van Am­ster­dam Oost) dat er heel wat mensen op volwassen leef­tijd in de afgelopen tijd katho­liek waren gewor­den, alleen in Diemen waren dat er al acht. Een mooi teken van hoop!

Na afloop van de H. Mis kregen de pas gevorm­den een cadeau als her­in­ne­ring en een mooie oor­konde. Het houdt niet op met deze dag: bin­nen­kort komen de gevorm­den weer bij elkaar voor ont­moe­ting en catechese.

Terug