Arsacal
button
button
button
button


Jongerensynode voorbereid met de jongeren

In het bisschopshuis in Haarlem

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 9 juni 2017 - 341 woorden

Paus Fran­cis­cus heeft voor ok­to­ber 2018 een gewone algemene bis­schop­pen­synode bijeen­ge­roe­pen over de jon­ge­ren, hun geloof en het on­der­schei­den van hun roe­ping. Onlangs ver­sche­nen de ‘Linea­menta’, een voor­be­rei­dend do­cu­ment vanuit Rome, dat laat zien de leef­we­reld van de jon­ge­ren goed te begrijpen. Donder­dag­avond 8 juni bespraken zeven­tien jon­ge­ren een aantal van de vragen die bij dat do­cu­ment zijn gevoegd.

Het was een zin­volle avond in het nieuwe Haar­lemse bis­schops­huis aan de Leidse­vaart, naast de ka­the­draal. Jon­ge­ren­wer­ker Matthijs Jansen had een goed pro­gram­ma opgezet met plenaire sessies, afgewisseld met gesprekken in kleinere groepen over de ver­schil­lende thema’s. Aan het begin van de avond heb ik iets ver­teld over de bis­schop­pen­synode: tij­dens het tweede Vati­caans concilie inge­steld door paus Paulus VI, wordt de synode samen­ge­steld met bis­schop­pen uit ieder land, voor­ge­steld door de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie en in de synode benoemd door de paus. Iedere drie jaar ongeveer komt een synode bijeen, steeds weer over een ander thema. De bespre­kingen mon­den ge­woon­lijk uit in een Apos­to­lische Exhor­ta­tie, een do­cu­ment van de paus over het thema van de synode, gebaseerd op de voor­stel­len van de bis­schop­pen, die op hun beurt weer gebruik maken van de Linea­menta en de voor­stel­len van de pa­ro­chies en - in dit geval - de jon­ge­ren. Die uit­ge­breide raadple­ging is trouwens nieuw: na de synode over het gezin is dit de tweede keer dat pa­ro­chies en heel speciaal de jon­ge­ren daartoe wor­den uit­ge­no­digd.

Op de avond in het bis­schops­huis kwam goed naar voren hoe jon­ge­ren naar zich­zelf kijken en welke kenmerken ze in deze gene­ra­tie zien, waarbij bij mij indi­vi­dua­lis­me, de angst om iets te missen en de huiver om zich te bin­den als kenmerken zijn blijven hangen. Er was veel meer en zeker ook heel po­si­tie­ve aspecten. Na iedere ge­spreks­ron­de in kleine groepjes was er een plenaire terug­kop­pe­ling, zodat we van iedere groep een ver­slag kon­den horen.

De ant­woor­den en reacties, ook uit de pa­ro­chies, wor­den verzameld en deze zomer door een mede­wer­ker van het se­cre­ta­riaat van de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie (SRKK) geor­dend en gerubri­ceerd om daarna naar Rome te gaan...

Terug