Arsacal
button
button
button
button


Heilig Kerstmisgilde viert 700e verjaardag

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 10 juni 2017 - 229 woorden
Heilig Kerstmisgilde viert 700e verjaardag
wapen in het koorgestoelte
wapen in het koorgestoelte

Het Heilige Kerst­mis­gilde heeft een eigen kapel in de ruim een eeuw oude ka­the­drale basiliek van Sint Bavo, maar de oorsprong van dit college gaat veel ver­der terug: in het begin van de veer­tien­de eeuw is het ontstaan en dat werd op 10 juni fees­te­lijk gevierd.

Voor de re­for­ma­tie had het H. Kerst­mis­gilde een kapel in de Grote of Sint Bavo­kerk en dat is de reden waarom toestem­ming is verleend om de Pontificale Mis bij dit zevende eeuw­feest op deze plaats van oorsprong te hou­den.Enkele jaren gele­den heeft even­eens een Pontificale Mis plaats gevon­den in deze kerk bij de jaar­dag van de rid­ders van het heilig Graf. In de "Oude Baaf" zijn nog wel enige katho­lie­ke sporen aan te wijzen, zoals som­mi­ge wapens in het koorge­stoelte.

Het is vrijwel uniek dat een college als het H. Kerst­mis­gilde over de re­for­ma­tie heen rooms-katho­liek kon blijven en na zeven eeuwen de oor­spron­ke­lijke doel­stel­ling trouw is ge­ble­ven: het gedenken van de Menswor­ding van onze Heer Jezus Christus en het beoefenen van caritas. De leden - 'stoelh­ou­ders' - vormen een vaste groep die in een vaak eeuwen­lange traditie staat van voor­gan­gers.

Na de fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie­vie­ring met zang van de Sorelle van het ka­the­drale koor en met spel van de organist van de ka­the­draal, dr. Ton van Eck, wer­den de leden in het stadhuis door de burge­mees­ter ont­van­gen waarna de fees­te­lij­keh­den wer­den ver­volgd.

 

Terug