Arsacal
button
button
button
button


Jongeren Driehuis, IJmuiden en Haarlem Noord gevormd

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 11 juni 2017 - 275 woorden

In de H. Engelmundus kerk van Driehuis wer­den op zon­dag 11 juni 21 jon­ge­ren gevormd uit de pa­ro­chies van het samen­wer­kings­ver­band van de H. Fran­cis­cus. De middel­ba­re scholieren kwamen uit de pa­ro­chies van Driehuis, Haar­lem Noord (Maria­kerk en H. Adalbertus) en IJmui­den en ze gaven daarbij aan­dacht aan een project opgezet door de moe­der van Daniëlle die door XTC om het leven kwam...

Ik had de jon­ge­ren al een keer ontmoet bij een kennis­ma­kingslunch en gezien dat ze deze stap naar God bewust ging zitten en zich er goed op had­den voor­be­reid. Het ant­woord op de stap die zij in de heilige Mis hebben gezet door de vernieu­wing van hun doop­be­lof­ten en ge­loofs­be­lij­de­nis was de gave van de heilige Geest die zij ont­vingen om hun geloof te kunnen beleven en goede keuzes te kunnen maken.

In de vie­ring kwam dui­de­lijk naar voren dat dat niet van­zelf­spre­kend is: Daniëlle was een meisje uit deze streek die elf maan­den gele­den om het leven kwam door xtc gebruik. Haar moe­der is een bewustwor­dings­pro­ject gestart om scholen langs te gaan en in­for­ma­tie te geven en leer­lin­gen te helpen bewust niet voor xtc te kiezen.

Twee vor­me­lin­gen luister­den de vie­ring op met een muziek­stuk op cello of met zelfbegeleide zang, anderen lazen voor, deden gebe­den of ver­zorg­den de collecte.

Pastoor George Paimillil en diaken John Versteeg waren bij de Eucha­ris­tie en na­tuur­lijk waren ook de catecheten die de vor­me­lin­gen had­den voor­be­reid aanwe­zig om alles in goede banen te laten verlopen.

Van harte fe­li­ci­te­ren we de vor­me­lin­gen, dat de Geest van God hen altijd moge lei­den en hun wijs­heid, liefde, kracht, inzicht en eerbied voor God moge geven!

 

Terug