Arsacal
button
button
button
button


Sacramentsprocessies trekken uit...

Zondag is het Sacramentsdag

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 16 juni 2017 - 321 woorden

 

Sacramentsprocessie tijdens de bénédictions des blés (zegening van het koren) in Artesië, Jules Breton, 1857

 

Zondag 18 juni vieren we Sacra­ments­dag. In Am­ster­dam begint de H. Mis met de bis­schop om 11.15 uur in de O.L Vrouwe­kerk aan de Keizers­gracht, de pro­ces­sie begint ongeveer een uur later; in Heiloo begint de H. Mis om 10.30 uur met aan­slui­tend sacra­ments­pro­ces­sie over het bede­vaarts­ter­rein. Ook op andere plaatsen zijn sacra­ments­pro­ces­sies.

De pro­ces­sie is een beeld van ons leven, we trekken voort met de Heer in ons mid­den. Hij is nog verborgen, maar die verborgen aanwe­zig­heid sterkt in ons de ver­wach­ting naar Zijn komst en het verlangen Hem te zien van aange­zicht tot aange­zicht.

 

Uitzien naar Hem

Passief leven

Als we iedere keer dat we wachten of moeten wachten,
posi­tief zien,
als een tijd of een moment
aan ons gegeven,
dan zullen we datgene waarop we wachten,
min­der ervaren
als iets dat wij doen, grijpen of maken,
en meer als iets dat ons gegeven wordt.
Zo zullen de dingen meer voor ons betekenen.
En we zullen er min­der ongedul­dig,
min­der gehaast door wor­den.
Ja juist als we haast hebben,
als er nog zoveel moet gebeuren,
is het heel ver­stan­dig om alles rus­tig te doen.

Toe­ver­trouwd

De geboorte van een kind
is ook zo mooi
omdat U er negen maan­den
verlangend naar hebt uit mogen zien.
De tijd van ver­wach­ting
is een tijd van genade.
Je gaat het meer waar­de­ren
als een ongelooflijke schat
die je zomaar wordt toe­ver­trouwd.
Kunt U nagaan wat ouders voelen
die pas na vele jaren ein­de­lijk
een kind hebben kunnen krijgen.

Genade

En zo is het ook met het ont­van­gen van de sacra­menten:
als we verlangend uitzien
naar het ont­van­gen van de heilige communie,
zal - als het moment geko­men is -
die heilige communie ons vervullen met licht
en een ongekende warmte;
of als wij verlangen naar Gods ver­ge­ving
en naar een nieuw begin,
dan is de absolutie die wij ont­van­gen
een verlos­sing, een genade,
een gewel­dige be­vrij­ding.
Wij zullen veel genade ont­van­gen door de sacra­menten,
als wij er met ver­wach­ting naar uitzien
om ze te ont­van­gen.


Terug