Arsacal
button
button
button
button


Heilig Vormsel Spanbroek en De Weere

In vuur en vlam

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 17 juni 2017 - 202 woorden
groepsfoto met de vormelingen
groepsfoto met de vormelingen
de kerk van Spanbroek
de kerk van Spanbroek

Vrij­dag­avond 16 juni was ik in de sint Boni­fa­tius­kerk in Span­broek om het heilig Vormsel toe te dienen aan elf jongens en meisjes van groep acht van Span­broek en De Weere. Het Bonfatius­koor van Span­broek zong en de koorle­den had­den allemaal iets roods aan­ge­daan: de kleur van de heilige Geest.

De vor­me­lin­gen waren allen leer­lin­gen van groep acht van de basis­school en gaan bin­nen­kort op ee nieuwe school beginnen, voorvrijwel allemaal betekent dit dat die school voor­taan in Hoorn ligt.

De vor­me­lin­gen waren voor­be­reid met het mooie project "In vuur en vlam", dat ont­wor­pen is door Liesbeth Stalmeijer. Pas­to­raal werker Anne-Marie van Straaten had de voor­be­rei­ding geleid en zij was, samen met kape­laan Antonio Tocco, die bin­nen­kort afscheid neemt van de pa­ro­chies, bij de gebeds­vie­ring aanwe­zig. Negen vor­me­lin­gen kwamen uit Span­broek, dit jaar twee slechts uit De Weere. De vie­ring was goed ver­zorgd en ik wens alle vor­me­lin­gen van harte toe dat zij in hun ver­dere leven de heilige Geest, die zij hebben ont­van­gen, dikwijls om lei­ding zullen vragen voor hun leven om de goede keuzes te kunnen maken en het goede te kunnen doen, geleid door wijs­heid, inzicht, onderschediings­ver­mo­gen, liefde, eerbied voor God en alle gaven die de heilige Geest ons schenkt.

Terug