Arsacal
button
button
button
button


Heerhugowaard: een parochie vol leven

Vormselviering op Sacramentsdag

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 18 juni 2017 - 306 woorden

Voor de eerste keer zong een ‘gelegen­heids­koor’ van jon­ge­ren onder lei­ding van Marja de Greeuw tij­dens de vormsel­vie­ring op Sacra­ments­dag in Heer­hu­go­waard (centrum). Ze moeten zeker door­gaan! Veer­tien jon­ge­ren en drie vol­was­se­nen uit deze pa­ro­chie ont­vingen het Sacra­ment van de heilige Geest.

Na­tuur­lijk mopperde de pastoor een beetje omdat de ‘gewone’ kerk­gan­gers de nei­ging hebben weg te blijven uit de vormsel­vie­ring, maar de H. Dio­ny­sius­kerk was toch goed gevuld. Het koor zong mooie lie­de­ren, deels mij bekend van de wereld­jon­ge­ren­da­gen. En ze zongen goed, hoewel ze maar drie repe­ti­ties had­den gehad. Som­mi­ge koorle­den zijn ok mis­die­naar en daar was een com­mu­ni­ca­tiefout ontstaan, maar er waren toch nog zeven mis­die­naars aanwe­zig. In de pa­ro­chie zijn regel­ma­tig vol­was­se­nen die gedoopt en/of gevormd wor­den en zo toetre­den tot de katho­lie­ke kerk. Op deze dag wer­den er drie gevormd. Pastoor Frank Domen, diaken Eelke Ligthart en zijn echt­ge­note zetten zich met hart en ziel in en dragen bij aan een levende pa­ro­chie met ac­ti­vi­teiten op allerlei gebied.

In de vie­ring heb ik stil­ge­staan bij de liefde van God die zich bij­zon­der uit in de heilige Eucha­ris­tie en de Communie, die wij op Sacra­ments­dag bij­zon­der vieren als een gewel­dige gave van die liefde van God. Wij hechten vaak veel belang aan zaken die niet be­lang­rijk zijn: kle­ding, reizen, een mooie auto, een leuk spel en andere zaken. Op momenten dat het moei­lijk is - bij­voor­beeld als je zus of dochter ineens kri­tiek is in het zie­ken­huis - dan rea­li­se­ren we ons wat wer­ke­lijk be­lang­rijk is: de liefde tot God en de liefde tot de naaste. Het sacra­ment van het vormsel is ons gegeven om daarin de juiste keuzes te kunnen maken, geleid door het licht van de heilige Geest.

Na afloop van de vie­ring werd de groeps­foto gemaakt in de tuin naast de Dio­ny­sius­zaal en pastorie.

Terug