Arsacal
button
button
button
button


Kardinaal Simonis 60 jaar priester

Het geloof heeft hij bewaard, roepingen bevorderd

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 18 juni 2017 - 464 woorden
Kardinaal Eijk neemt het woord om zijn voorganger toe te spreken
Kardinaal Eijk neemt het woord om zijn voorganger toe te spreken
Kardinaal Simonis 60 jaar priester
Een lange rij voor de receptie...
Een lange rij voor de receptie...

In Utrecht werd op Sacra­ments­dag - zon­dag 18 juni - gevierd dat kar­di­naal Simonis zes­tig jaar gele­den tot pries­ter werd gewijd. Dat werd gevierd met een fees­te­lij­ke H. Mis in de Sint Catharina­kathe­draal en een receptie in het Academie­ge­bouw. Die receptie heb ik kunnen meemaken.

Kar­di­naal Simonis, jaargang 1931, is nog steeds vitaal. Het lopen gaat mis­schien iets moei­lijker dan vroe­ger maar hij is goed bij de pinken. Dat blijkt wel uit de preek die hij tij­dens de Eucha­ris­tie­vie­ring op deze Sacra­ments­dag hield en die ik daarna op schrift heb gekregen. Daaruit alvast één citaat, waar ik me van harte bij aansluit:

“Geen vuri­ger wens en bede heb ik dan ook dat zij die zich gelovig noemen weer de Dag des Heren heiligen door zo moge­lijk de Eucha­ris­tie te vieren. Voor de kerk in Neder­land zal er weinig toe­komst zijn wanneer ons geloof niet voort­du­rend gevoed wordt door de ver­kon­di­ging van het Woord van God en door het ont­van­gen van de Heer zelf als voedsel voor ons leven.”

De receptie was druk, zoals uit de foto’s kan blijken. De Utrechtse bis­schop­pen waren er allen, evenals mgr. De Korte en mgr. Van den Hout. Ook de Apos­to­lisch Nuntius en Joachim kar­di­naal Meissner waren geko­men. Uit Rome was mgr. Kasteel er en na­tuur­lijk zag ik vele beken­den. Kar­di­naal Simonis had voor ie­der­een een attent woord. Tijdens de receptie hield kar­di­naal Willem Eijk een harte­lijke toe­spraak waarin hij met name de ver­diensten van zijn voor­gan­ger schetste voor het behoud en het ver­kon­di­gen van het katho­lie­ke geloof. In de preek had Simonis al aange­ge­ven dat het met de geloofskennis slecht gesteld is in ons land.Kar­di­naal Simonis is een verde­diger van de orthodoxie. Enigszins ondeugend refereerde kar­di­naal Eijk aan de lengte van de biografie die Ton Crijnen over Simonis schreef, om zich te verontschul­digen dat hij niet op alle aspecten van het eminente leven in kon gaan. De moe­dige hou­ding van kar­di­naal Simonis tij­dens het pas­to­raal concilie werd wél nog even voor het voetlicht gehaald.

Kar­di­naal Simonis heeft mij tot diaken en pries­ter gewijd in de tijd dat hij bis­schop van Rotter­dam was. In die jaren heeft hij trouwens veel gedaan om pries­terroe­pingen te bevor­de­ren. Zo schreef hij in zijn eerste tijd als bis­schop maan­de­lijks in een toe­gan­ke­lijke stijl een brief aan de jon­ge­ren die via de kerken werd verspreid. Ook kwam hij al spoe­dig tot de con­clu­sie dat het beter was de pries­ter­kan­di­da­ten van zijn bisdom naar het groot­semi­narie Rolduc te laten gaan. Dat waren er op een gegeven moment bijna der­tig. Zo kwamen er opnieuw pries­ter­wij­dingen nadat die er tien jaar lang bijna niet waren geweest.

Voor zijn inzet voor Christus en de Kerk mogen we kar­di­naal Simonis dus bij deze gelegen­heid dus wel een keer dank­baar­heid betonen. Fidem servavit!

Terug