Arsacal
button
button
button
button


Compendium nieuwe evangelisatie verschenen

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 20 juni 2017 - 277 woorden

Door een ge­za­men­lijk ini­tia­tief van het Centrum voor pa­ro­chie­spi­ri­tua­li­teit, uit­ge­ve­rij Betsaida, uit­ge­ve­rij De Boog en het Katho­liek Alpha­cen­trum is het ‘Com­pen­dium voor de nieuwe evangeli­sa­tie’ ver­sche­nen met een lees­wij­zer voor groeps­bij­een­komsten.

Sinds de be­lang­rijke Apos­to­lische Adhor­ta­tie Evangelii Nuntiandi van paus Paulus VI (1975) hebben de pausen Johannes Paulus II, Bene­dic­tus XVI en Fran­cis­cus veel aan­dacht besteed aan de nood­zaak van een nieuwe evangeli­sa­tie en de wijze waarop die zou kunnen gebeuren.

Het is juist op dit terrein dat (alle!) katho­lie­ken in onze tijd in­spi­ra­tie nodig hebben: hoe kan ik mijn eigen schaamte voor het evan­ge­lie over­win­nen? Hoe kan ik de blijde bood­schap delen met mensen in mijn eigen omge­ving? Hoe kan ik hen uit­no­di­gen om leer­ling van Jezus Christus te wor­den?

Er wor­den slechtere uit­no­di­gingen gedaan! En die stemmen klinken vaak hard en dui­de­lijk, voeren de boven- en onder­toon in tal van pro­gram­ma's en bood­schappen die ons via allerlei media bereiken. En een mens is zwak en ge­mak­ke­lijk te verlei­den tot het kwade. Hoe kunnen we mensen verlei­den tot het goede?

Het com­pen­dium bevat de be­lang­rijk­ste ker­ke­lijke, pau­se­lijke teksten over nieuwe evangeli­sa­tie en is een in­spi­ra­tie­bron voor deze kern­taak van alle leden van de Kerk, voor alle gelo­vi­gen, met een aantal vragen om dit thema in gesprek te brengen in groepen.

Mgr. Liesen, bis­schop van Breda, schreef in het voor­woord: “Dit Com­pen­dium geeft ant­woord op de vraag wat ‘evangeli­sa­tie’ is, wat er nu nieuw aan is en geeft zelfs aan­zet­ten voor wat we kunnen gaan doen. Het is dus een naslag­werk en een aanspo­ring om aan de slag te gaan.”

Meer in­for­ma­tie

Terug